K přeshraničnímu nabízení investic do standardních fondů nebo srovnatelných zahraničních investičních fondů (UCITS)

Za jakých podmínek lze nabízet investice do zahraničního standardního fondu v České republice, nebo do tuzemského standardního fondu v jiném členském státě?

I. Úvod

 1. Česká národní banka v tomto stanovisku shrnuje podmínky veřejného nabízení investic do tuzemského standardního fondu v jiném členském státě a veřejného nabízení investic do zahraničního standardního fondu v České republice podle ZISIF[1] a upřesňuje jeho podstatné technické aspekty.

Vymezení některých pojmů

 1. V tomto stanovisku se rozumí
  • cenným papírem také zaknihovaný cenný papír, popřípadě jiná forma podílu na zahraničním standardním fondu („podílové jednotky“ ve smyslu směrnice UCITS),
  • notifikací oznámení a případně také proces oznamování záměru veřejně nabízet investice do zahraničního standardního fondu v České republice nebo tuzemského standardního fondu v jiném členském státě,
  • Oznámením standardizovaný formulář podle přílohy I nařízení o notifikacích,
  • Osvědčením osvědčení podle přílohy II nařízení o notifikacích,
  • standardním fondem tuzemský nebo zahraniční standardní fond,
  • zahraničním standardním fondem investiční fond z jiného členského státu, který splňuje požadavky směrnice UCITS,
  • členským státem členský stát Evropské unie anebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 623 písm. a) ZISIF].

II. Distribuce v České republice

 1. Distribuce investic do zahraničního standardního fondu je hlavní investiční službou podle § 4 odst. 2 písm. a) ZPKT, kterou může v České republice provádět podnikatelským způsobem pouze osoba s oprávněním k poskytování této investiční služby (přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů) na území České republiky, případně s oprávněním k poskytování hlavní investiční služby upisování nebo umisťování emise investičních nástrojů [§ 4 odst. 2 písm. h) nebo i) ZPKT], případně v závislosti na rozsahu svého povolení také investiční společnost, srovnatelná zahraniční osoba z jiného členského státu nebo osoba s povolením podle § 481 ZISIF [§ 11 odst. 1 písm. e) ZISIF].
 2. Distribuci může rovněž zajišťovat sám zahraniční standardní fond (jeho obhospodařovatel)[2]. Organizační složka ani notifikace záměru poskytovat své služby na území České republiky se v tomto případě nevyžaduje [čl. 16 a 91 odst. 2 směrnice UCITS][3].
 3. Veřejně lze v České republice nabízet jen investice do zahraničního standardního fondu, který veřejné nabízení řádně notifikoval a došlo k předání údajů o notifikaci České národní bance (§ 305 ZISIF). Dále je třeba, aby zahraniční standardní fond zabezpečil poskytování informací investorům (§ 307 ZISIF) a plnění úkolů podle § 306 ZISIF. Distributor odlišný od zahraničního standardního fondu (jeho obhospodařovatele) nemůže učinit notifikaci sám svým jménem.
 4. Plněním úkolů podle § 306 ZISIF (dále také jen „servis pro investory a veřejnou správu“) se rozumí a) provádění pokynů týkajících se vydávání, upisování a odkupování cenných papírů vydávaných tímto fondem v České republice a provádění souvisejících plateb, b) poskytování informací investorům o způsobu, jakým mohou být pokyny podle písmene a) prováděny, a o rozdělování a vyplácení podílů na zisku a jiných výnosů z majetku tohoto fondu v České republice, c) stanovení vhodných postupů a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění omezení pro investory při uplatňování jejich práv, d) zpřístupňování informací a dokumentů investorům, e) poskytování informací investorům týkajících se zajištění servisu pro investory a veřejnou správu, na trvalém nosiči informací, a f) působení kontaktního místa pro komunikaci s Českou národní bankou. Kontakt s investory i veřejnou správou lze přitom zajišťovat i prostředky komunikace na dálku. Fyzická přítomnost se nevyžaduje.
 5. Při veřejném nabízení investic do zahraničního standardního fondu distributorem, který je odlišný od zahraničního standardního fondu (jeho obhospodařovatele), je nutné dodržovat relevantní pravidla podle ZPKT (viz bod 3), všichni distributoři pak musí dodržovat pravidla propagace a současně zákon o ochraně spotřebitele, zákon o reklamě aj.

III. Notifikace zahraničního standardního fondu

Kdy je notifikace nutná

 1. Notifikace se v České republice vyžaduje v případě záměru zahájit veřejné nabízení[4] investic do zahraničního standardního fondu (§ 305 a násl. ZISIF). Notifikace se vyžaduje i v případě nové veřejné nabídky investic do zahraničního standardního fondu, který předtím ukončil veřejné nabízení investic na území České republiky a byl vymazán ze seznamu zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny [§ 597 písm. d) ZISIF].
 2. Notifikace se nevyžaduje v případě omezeného nabízení investic zahraničního standardního fondu, které nedosahuje intenzity veřejného nabízení (tzv. private placement; § 305 odst. 1 ZISIF totiž vyžaduje notifikaci jen pro případy veřejného nabízení), včetně případů nabízení investic do zahraničního standardního fondu obchodníkům s cennými papíry, kteří je nabudou do portfolia zákazníka v rámci investiční služby obhospodařování majetku zákazníka[5]. Notifikace se nevyžaduje ani v případě zahraničního standardního řídícího fondu (master fondu), pokud shromažďuje v České republice prostředky pouze od podřízených standardních fondů (feeder fondů). Notifikace se nevyžaduje, pokud investor činí rozhodnutí investovat do zahraničního standardního fondu z vlastního podnětu (§ 295 ZISIF).
 3. Notifikace v České republice se provádí pouze jednou, i když investice do stejného zahraničního standardního fondu nabízí v České republice více distributorů.
 4. Pravidla pro současnou notifikaci více fondů a pro notifikaci podfondů a tříd cenných papírů jsou podrobněji popsána dále (bod 34 a násl.).

Požadavky na Oznámení

 1. Zahraniční standardní fond, který hodlá veřejně nabízet investice v České republice, oznamuje svůj záměr prostřednictvím Oznámení, tj. prostřednictvím standardizovaného formuláře podle přílohy I nařízení o notifikacích.
 2. Oznámení vyplní zahraniční standardní fond ve všech jeho částech (A, B a C) v jazyce obvyklém ve světě financí (tj. v angličtině[6]). Oznámení lze akceptovat i v českém a ve slovenském jazyce.
 3. V části A. Oznámení „Další informace o SKIPCP (v případě potřeby)“ zahraniční standardní fond uvede, pokud to odpovídá situaci, že zakládací dokument (fund rules/instruments of incorporation) a prospekt[7] jsou sloučeny do jednoho dokumentu, a proto je okruh příloh Oznámení omezený.
 4. V části B. 2 Oznámení „Opatření zavedená pro podílníky podle čl. 92 směrnice 2009/65/ES“ zahraniční standardní fond informuje o opatřeních k provádění plateb investorům (např. dividend), odkupu cenných papírů nebo jejich vyplácení (např. při likvidaci) a zpřístupnění informací podle čl. 92 směrnice UCITS. V České republice spočívají tato opatření v povinnosti zajištění plnění úkolů podle § 306 ZISIF; v části B. 2 Oznámení se proto uvedou zejména údaje o tom, jak zahraniční fond zajišťuje servis pro investory a veřejnou správu.
 5. Přílohou Oznámení není dohoda s bankou, obchodníkem s cennými papíry nebo obdobnou zahraniční osobou, která je oprávněná poskytovat služby v České republice prostřednictvím pobočky, prostřednictvím které je servis pro investory a veřejnou správu případně zajištěn (§ 306 ZISIF)[8].
 6. Ve vztahu k části B. 3 Oznámení „Další informace požadované příslušnými orgány hostitelského členského státu podle čl. 91 odst. 3 směrnice 2009/65/ES“ se v České republice nevyžadují žádné další informace.
 7. K Oznámení zahraniční standardní fond připojí přílohy:
  • aktuální znění prospektu[9],
  • aktuální znění statutu fondu nebo zakládacích dokumentů (fund rules/instruments of incorporation) pokud nejsou součástí prospektu,
  • aktuální znění poslední výroční nebo pololetní zprávy,
  • aktuální znění klíčových informací.[10]
 1. Pro jazykové verze příloh Oznámení platí následující pravidla:
  • sdělení klíčových informací zahraničního standardního fondu se přikládá v českém jazyce,
  • zakládací dokumenty a prospekt (statut), výroční a pololetní zprávy zahraničního standardního fondu se přikládají v českém, slovenském nebo anglickém jazyce[11].
 1. Formu Oznámení (papírová nebo elektronická) a formát příloh Oznámení zahraničního standardního fondu určuje příslušný orgán jeho domovského členského státu.

Způsob notifikace

 1. Zahraniční standardní fond provádí notifikaci prostřednictvím příslušného orgánu svého domovského členského státu (čl. 93 odst. 1 směrnice UCITS), kterému předá Oznámení společně s přílohami.
 2. Orgán domovského státu k Oznámení připojí Osvědčení a nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí úplného Oznámení včetně požadovaných příloh předá veškerou dokumentaci České národní bance.
 3. Oznámení podané zahraničním standardním fondem přímo České národní bance není účinné (čl. 93 odst. 1 směrnice UCITS a čl. 4 odst. 1 nařízení o notifikacích); Česká národní banka v takovém případě o své nepříslušnosti žadatele vyrozumí a poučí jej o příslušnosti orgánu dohledu domovského členského státu fondu.
 4. Příslušný orgán domovského členského státu předává veškerou dokumentaci České národní bance výlučně v elektronické podobě na e-mailovou adresu passport.ucits@cnb.cz . Velikost e-mailu vč. přílohy je omezena na nejvíce 15 MB. Přílohy musejí mít pro Českou národní banku čitelný a tisknutelný formát typu doc, docx, xls, xlsx, pdf. Komprimování dokumentů je přijatelné v podobě zip, 7z nebo rar. Namísto příloh může příslušný orgán domovského členského státu zaslat internetový odkaz na úložiště, kde jsou požadované dokumenty uloženy a odkud si je může Česká národní banka stáhnout. Pro e-mail se nevyžaduje zvláštní označení předmětu e-mailu.
 5. Zahraniční standardní fond může začít veřejně nabízet své investice v České republice bezprostředně poté, co jej příslušný orgán domovského členského státu vyrozuměl o tom, že předal Oznámení České národní bance (§ 305 odst. 1 ZISIF).

Doplňující informace o postupu po přijetí Oznámení a důsledcích vadné notifikace

 1. O doručení e-mailu, kterým příslušný orgán domovského členského státu předal veškerou dokumentaci, Česká národní banka nejprve automaticky uvědomí odesílatele, tj. zahraniční orgán. Následně, nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí e-mailu, mu Česká národní banka elektronicky potvrdí, že obdržela veškerou dokumentaci, a že přílohy umožňují prohlížení a tisk (čl. 5 odst. 1 nařízení o notifikacích).
 2. Pokud Oznámení nebo některá z příloh trpí neúplností, zcela chybí nebo jsou v jiném formátu, Česká národní banka potvrzení podle předchozího bodu nevydá a namísto něho informuje příslušný orgán domovského členského státu o tom, že předaná dokumentace má vady ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o notifikacích.
 3. V případě chybějícího Osvědčení Česká národní banka požádá příslušný orgán domovského členského státu o jeho doplnění.
 4. V případě jiných nedostatků Oznámení, než je neúplnost nebo nedovolený technický formát, Česká národní banka potvrdí přijetí Oznámení a následně projedná s příslušným orgánem domovského členského státu zahraničního fondu odstranění nedostatků.
 5. Příslušný orgán domovského členského státu by měl vyrozumět zahraniční standardní fond o tom, že předal Oznámení České národní bance buď poté, co obdrží potvrzení České národní banky, nebo poté, co obdržel automatické uvědomění odesílatele a pečlivě ověřil, že předaná dokumentace je úplná a v předepsaném jazyce a technickém formátu. Pokud nejsou splněny tyto podmínky, nepovažuje se Oznámení za předané, jak vyplývá z nařízení o notifikacích.[12]
 6. Přestože do odstranění vad Oznámení nebo příloh zahraničnímu standardnímu fondu podle práva Evropské unie nevzniká právo veřejně nabízet jeho investice v České republice, lze akceptovat, pokud k takovému nabízení dojde, pokud budou vady bez zbytečného odkladu odstraněny. Tím není dotčena povinnost plnit právní povinnosti při veřejném nabízení investic zahraničního standardního fondu, např. plnit úkoly spojené se servisem pro investory a veřejnou správu podle § 306 ZISIF.
 7. V návaznosti na vyrozumění zahraničního standardního fondu příslušným orgánem jeho domovského členského státu o předání Oznámení České národní bance zapíše Česká národní banka zahraniční standardní fond do seznamu podle § 597 písm. d) ZISIF[13]. Seznam je veřejně přístupný na webu České národní banky. Zápis do seznamu má pouze informativní povahu.

Správní poplatky

 1. Zápis zahraničního standardního fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 ZISIF provedený na základě notifikace podle čl. 93 směrnice UCITS nepodléhá správním poplatkům. Podrobnější informace ke správním poplatkům lze nalézt zde.

Notifikace více fondů, podfondů a tříd cenných papírů

 1. Záměr veřejně nabízet v České republice investice do více zahraničních standardních fondů vyžaduje samostatnou notifikaci pro každý takový fond. Důvodem jsou především technické limity Oznámení a Osvědčení, které neumožňují v příslušném formuláři uvést více zahraničních standardních fondů.
 2. Notifikaci veřejného nabízení investic do jednoho nebo více podfondů zahraničního standardního fondu nebo jedné nebo více tříd cenných papírů zahraničního standardního fondu nebo podfondu, který vydává více druhů (tříd) cenných papírů, je možné uskutečnit i prostřednictvím jednoho společného Oznámení. Zahraniční standardní fond může použít i samostatné Oznámení pro každý podfond. V případě záměru veřejně nabízet v České republice další třídu cenných papírů zahraničního standardního fondu nebo jeho podfondu, které nebyly uvedeny v Oznámení, zahraniční standardní fond informuje přímo Českou národní banku způsobem pro informování o změnách (informování o změnách je podrobněji popsáno v bodu 40 a násl.).
 3. V souladu s pravidly čl. 25 a 26 nařízení o klíčových informacích se však vyžaduje vyhotovit samostatné sdělení klíčových informací pro každý podfond a pro každou třídu cenných papírů. Obdobně bude aplikováno u sdělení klíčových informací podle nařízení PRIIPs (PRIIPs KID), povinného pro UCITS fondy od 1.1.2023. Za podmínek uvedených v čl. 26 nařízení o klíčových informacích lze výjimečně sloučit sdělení klíčových informací vztahující se k jednotlivým třídám cenných papírů. Pokud se Oznámení týká pouze některých podfondů, postačí k Oznámení připojit pouze část prospektu zahraničního standardního fondu, která se týká podfondu uvedeného v Oznámení (tj. společná část prospektu a zvláštní část týkající se těchto podfondů).
 4. Notifikace dalšího podfondu nebo dalších podfondů zahraničního standardního fondu vyžaduje podání nového Oznámení prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu. Pomocí jednoho Oznámení lze opět notifikovat v České republice více dalších podfondů. Bez ohledu na případný překryv s předchozí notifikací jiných podfondů je nutné přiložit opět všechny doklady vyžadované právem Evropské unie (např. prospekt).

IV. Povinnosti zahraničního standardního fondu související s nabízením investic v České republice

Společná pravidla

 1. Pravidla činnosti zahraničního standardního fondu v České republice, uvedená v této části stanoviska, se uplatní rovnocenně na všechny zahraniční standardní fondy.
 2. Zahraniční standardní fond může své povinnosti související s veřejným nabízením investic plnit samostatně nebo prostřednictvím banky nebo obchodníka s cennými papíry, případně obdobné zahraniční osoby, která je oprávněna vykonávat činnost na území České republiky (§ 306 odst. 3 ZISIF). Činnosti přesahující zajištění servisu pro investory a veřejnou správu (viz bod 6 výše), mohou být zajištěny i prostřednictvím dalších osob a postačí např. i živnostenské oprávnění. Zmocnění je potřeba České národní bance doložit pouze, pokud si je vyžádá.

Informační povinnosti zahraničního standardního fondu vůči České národní bance

 1. Zahraniční standardní fond nemá vůči České národní bance žádné pravidelné informační povinnosti[14].
 2. Zahraniční standardní fond informuje Českou národní banku písemně o chystané změně v Oznámení (například o rozšíření či zúžení okruhu tříd cenných papírů veřejně nabízených v České republice, o změně týkající se zajištění servisu pro investory a veřejnou správu podle § 306 ZISIF, o fúzi, začlenění do master-feeder struktury, převodu obhospodařování nebo o své likvidaci) přímo, nikoliv prostřednictvím orgánu dohledu domovského členského státu (obdobně § 302 odst. 7 ZISIF). O změně informuje nejpozději jeden měsíc před provedením této změny. O této změně informuje rovněž svůj domovský orgán dohledu (čl. 93 odst. 8 směrnice UCITS).
 3. Upřednostňovanou formou zaslání informace o změnách je e-mail na adresu: podatelna@cnb.cz. Žádné určité označení předmětu e-mailu se nevyžaduje. V e-mailu označí dokument dotčený změnou, stručně charakterizuje změnu[15] (zvlášť se přitom označí změna vyžadující promítnutí do seznamu zahraničních standardních fondů , jako např. změna názvu fondu), včetně data, ke kterému má být změna provedena, a uvede místo, zpravidla internetovou adresu, kde bude možné změněný dokument v aktualizované elektronické podobě nalézt. Pokud změnu poprvé oznamuje zástupce, který nebyl označen v Oznámení, přiloží k e-mailu kopii plné moci, ověřená kopie se nevyžaduje.
 4. Česká národní banka přijímá informace o změnách v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
 5. Pokud změna vyžaduje promítnutí do seznamu zahraničních standardních fondů, je třeba na tuto skutečnost v informaci České národní bance výslovně upozornit a současně uvést datum, ke kterému má být změna provedena. Česká národní banka změnu promítne bez zbytečného odkladu.
 6. Pokud by v důsledku změny již dotčený zahraniční standardní fond nebyl v souladu s právními předpisy, sdělí orgán dohledu jeho domovského členského státu České národní bance a tomuto fondu, že uvedenou změnu fond nesmí provést, a to do 15 pracovních dnů od obdržení informace o změně.

Poskytování informací investorům

 1. Způsob poskytování informací v České republice se neodchyluje od požadavků směrnice UCITS.
 2. Zahraniční standardní fond uveřejňuje[16] pro investory v České republice na svých internetových stránkách svůj prospekt (včetně zakládacích dokumentů), výroční a pololetní zprávu, sdělení klíčových informací a ceny, za které vydává nebo zpětně odkupuje své cenné papíry. Všechny tyto dokumenty a informace musí být aktuální (§ 307 odst. 1 ZISIF). Z technického hlediska je nerozhodné, zda jsou informace zpřístupňovány z území České republiky nebo ze zahraničí, ani kdo zpřístupnění informací technicky zabezpečuje. Při využití obchodně centralizovaného úložiště informací nebo rozcestí pro jejich poskytování však musí být učiněna taková technická opatření, která zamezí veřejnému nabízení zahraničních standardních nebo i alternativních fondů, které nemohou být v České republice nabízeny.
 3. Podrobnější pravidla poskytování informací (např. obsah jednotlivých informačních povinností, způsob jejich plnění, formát poskytovaných údajů a lhůty, zejména pokud jde o lhůtu pro uveřejňování ceny, za kterou zahraniční standardní fond vydává nebo odkupuje své cenné papíry) určují v návaznosti na kapitolu IX směrnice UCITS předpisy domovského členského státu.
 4. Jazykový režim poskytování informací je v mezích čl. 94 odst. 1 směrnice UCITS stanoven v § 307 odst. 4 a 5 ZISIF a upřesněn v § 46 vyhlášky č. 244/2013 Sb.[17] Jazykový režim umožňuje zahraničnímu standardnímu fondu uveřejňovat dokumenty doplňkově i v dalším jazyce.
 5. Z pravidel pro propagační sdělení fondu kolektivního investování vyplývá, že propagační sdělení určená investorům musí být identifikovatelná jako taková, musí popisovat rizika a přínosy plynoucí z nákupu cenných papírů investičního fondu stejně zřetelným způsobem a veškeré informace obsažené v propagačních sděleních musí být nestranné, jasné a nezavádějící. Název zahraničního standardního fondu by proto neměl být ani v prospektu ani ve sdělení klíčových informací překládán do českého jazyka, protože tím by vzbuzoval klamný dojem o tuzemském původu fondu a zejména stěžoval ztotožnění (identifikaci) fondu. Překlad je přijatelný, pokud v rovině vysvětlení doprovází původní název fondu, vždy však musí být ze způsobu prezentace informací patrné, který název je oficiální a který je pouze překladem do českého jazyka. Rovněž není přípustné využívání tzv. „obchodních názvů“, tedy odchylek od oficiálního názvu jiných než pouze od něj odvozených obvyklých zkratek. I při distribuci samotné by měl být užíván pouze původní název fondu nebo od něj odvozené obvyklé zkratky, případně původní název spolu s českým označením tak, aby bylo patrné, který název je oficiální a který je pouze překladem do českého jazyka (dále k požadavkům na propagační sdělení viz článek 4 nařízení CBDF).
 6. Informace zahraničního standardního fondu musí být zpřístupněny koncovým investorům, tedy jak v případě přímé investice, tak i v případě investice zprostředkované obchodníkem s cennými papíry, který cenné papíry pro investora nabývá svým jménem (nominee) a vede je na zvláštním zákaznickém účtu cenných papírů (nominee account). Zprostředkované investování nesmí být zneužito ke krácení práv investora na informace v rozsahu zaručeném evropským právem, například pokud jde o podmínky poskytování informací v elektronické podobě nebo transformaci podílových jednotek do cenného papíru, se kterým by byl spojen užší rozsah práv investora, než jaký zaručuje směrnice UCITS.
 7. Zahraniční standardní fond, který prostřednictvím příslušného orgánu svého domovského členského státu oznámil České národní bance záměr veřejně nabízet v České republice investice pouze do některých svých podfondů, uveřejňuje informace pouze ve vztahu k těmto podfondům. Pokud nelze informace týkající se podfondu vyčlenit bez dopadu na jejich informační hodnotu, doplní zahraniční standardní fond informace jasným sdělením, že investice do zbývajících podfondů nejsou investorům v České republice určeny a nabízeny.

Zajištění servisu pro investory a veřejnou správu

 1. Jsou-li v České republice veřejně nabízeny investice do zahraničního standardního fondu, musí zahraniční standardní fond, banka, obchodník s cennými papíry nebo obdobná zahraniční osoba oprávněná poskytovat služby v České republice prostřednictvím pobočky samostatně nebo společně na základě dohody v písemné formě v České republice v souladu s § 306 ZISIF zajistit servis pro investory a veřejnou správu, viz bod 6 výše. Ze zákona lze dovodit, že samostatně může zajistit tyto činnosti pouze zahraniční standardní fond. Ostatní oprávněné osoby mohou tyto činnosti zajišťovat jen na základě dohody s fondem.
 2. Obsahem případné dohody je určení, které z úkolů neprovádí zahraniční standardní fond, a povinnost zahraničního standardního fondu předat veškeré relevantní informace a dokumenty protistraně dohody. Všechna související komunikace musí být zajištěna v českém jazyce, nebo v jazyce, jehož použití pro tyto účely Česká národní banka stanoví vyhláškou (§ 306 odst. 5 ZISIF). Podle § 461 odst. 2 ZISIF oznámí administrátor zahraničního standardního fondu České národní bance případnou změnu této dohody.
 3. Účelem výše vyjmenovaných činností je poskytnout investorům jistotu, že záležitosti týkající se zahraničního standardního fondu mohou zařídit  v českém jazyce a z České republiky – např. reklamace nepřipsané dividendy, odkup cenných papírů nebo jejich vyplacení při likvidaci fondu nebo dostupnost informací. Tyto činnosti jsou současně určitým minimálním standardem služeb, který musí zahraniční standardní fond zajistit tuzemským investorům. Podle § 306 odst. 2 ZISIF lze tyto činnosti zajišťovat elektronickým nebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 4. Investorovi rovněž zůstává zachována možnost uplatňovat svá práva přímo u zahraničního standardního fondu.

V. Ukončení činnosti zahraničního standardního fondu v České republice

Předpoklady ukončení činnosti (denotifikace)

 1. Pokud zahraniční standardní fond hodlá ukončit nabízení v České republice, zašle příslušnému orgánu svého domovského státu informaci o zrušení notifikace podle právní úpravy domovského státu navazující na čl. 93a směrnice UCITS. V tomto sdělení musí zahraniční standardní fond specifikovat, jakým způsobem zajistí splnění těchto podmínek:
  1. zveřejnit po dobu nejméně 30 pracovních dnů nabídku[18] na odkup všech cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem určenou přímo nebo nepřímo všem vlastníkům těchto cenných papírů se sídlem nebo bydlištěm v České republice, a to bez jakýchkoliv srážek, přirážek nebo úplat,
  2. uveřejnit informaci o záměru zrušit opatření zavedená za účelem veřejného nabízení investic do tohoto standardního fondu v České republice alespoň elektronicky ve veřejném sdělovacím prostředku, který je běžně používán pro veřejné nabízení investic do zahraničních standardních fondů[19] v České republice a který je vhodný pro typického investora investujícího do takovýchto fondů, a
  3. veškeré závazky ze smluv s distributory, které jim umožňují veřejné nabízení investic do zahraničního standardního fondu v České republice, budou nejpozději ke dni zániku účinků notifikace (Oznámení) ukončeny nebo změněny tak, aby toto veřejné nabízení již nebylo po tomto dni možné.
 1. Zveřejněné informace musí obsahovat popis důsledků pro vlastníky cenných papírů vydávaných zahraničním standardním fondem, pokud nepřijmou nabídku na odkup, a musí být zveřejněny v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce.
 2. Ode dne zániku účinků notifikace zahraniční standardní fond ukončí veškeré nové či další přímé i nepřímé nabízení nebo umisťování vydávaných cenných papírů, na které se vztahuje zrušení notifikace, v České republice (viz následující bod).
 3. Příslušné orgány domovského členského státu zahraničního standardního fondu ověří úplnost oznámených informací a předají informaci o zrušení Oznámení České národní bance a ESMA, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy úplné informace obdržely. Příslušné orgány domovského členského státu zahraničního standardního fondu informují o tomto předání obhospodařovatele tohoto fondu bez zbytečného prodlení. Účinky Oznámení zanikají ke dni, kdy obhospodařovatel tohoto fondu obdrží od příslušného orgánu svého domovského členského státu sdělení o odeslání informace České národní Bance[20].
 4. Podfond zahraničního standardního fondu ukončuje svou činnost shodným způsobem jako zahraniční standardní fond. V případě tříd cenných papírů jde o ukončení činnosti až ve vztahu k poslední třídě cenného papíru. Do té doby se ukončení veřejného nabízení jedné třídy cenných papírů oznamuje České národní bance podle bodu o informování o změnách.

Výmaz ze seznamu České národní banky

 1. Česká národní banka vymaže ze seznamu zahraničních investičních fondů, jejichž cenné papíry mohou být veřejně nabízeny v České republice, vedeného podle § 597 písm. d) ZISIF, zahraniční standardní fond, který ji o to podle § 506a odst. 1 písm. a) ZISIF požádal, informoval o tom, jak naplnil podmínky, které ze ZISIF v souvislosti s ukončením jeho činnosti v České republice plynou. Datum výmazu se bude shodovat s datem zániku účinků notifikace (viz bod 59). Doporučený vzor návrhu na výmaz zahraničního standardního fondu ze seznamu České národní banky je dostupný na webu České národní banky v sekci Dohled a regulace/Výkon dohledu/Povolovací a schvalovací řízení.
 2. Návrh na výmaz ze seznamu lze podat České národní bance přímo nebo prostřednictvím příslušného orgánu domovského členského státu zahraničního standardního fondu v souladu s právními předpisy domovského členského státu (čl. 93a odst. 2 směrnice UCITS).
 3. Česká národní banka provede výmaz zahraničního investičního fondu ze seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 ZISIF také uplynutím doby platnosti zápisu (§ 598 odst. 5 ZISIF), tehdy, pokud nedojde k úhradě obnovovacího správního poplatku. Podrobnější informace ke správním poplatkům lze nalézt zde.
 4. O výmazu ze seznamu vyrozumí Česká národní banka zahraniční standardní fond.

Další pravidla související s ukončením činnosti

 1. Výmazem zahraničního standardního fondu ze seznamu není dotčeno další zpřístupňování informací investorům, zajišťování plateb investorům nebo odkup investorům v České republice. Podle čl. 93a odst. 4 směrnice UCITS po zániku účinků Oznámení musí zahraniční standardní fond vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem, kteří mají sídlo nebo bydliště v České republice, poskytnout aktuální dokumenty podle článků 68 až 82 a podle článku 94 (analogicky v ZISIF podle § 304 odst. 1 písm. a) až d) ZISIF a údaje podle § 304 odst. 1 písm. e) ZISIF pro českého obhospodařovatele standardních fondů nabízených v jiném členském státě) prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v českém nebo slovenském jazyce. Poskytnutím Česká národní banka rozumí zpřístupnění dokumentů stejným způsobem jako před denotifikací.

Po zániku účinků Oznámení má tedy zahraniční standardní fond vůči vlastníkům cenných papírů, kteří na výzvu cenné papíry neodprodali, jen základní, omezené informační povinnosti, než v období, kdy je fond v ČR nabízen (srov. plnění povinností podle § 306 ZISIF popsané mj. v bodu 6. tohoto stanoviska).

VI. Oznámení tuzemského standardního fondu

Základní pravidla

 1. Obhospodařovatel, který hodlá veřejně nabízet investice do standardního fondu na trhu v jiném členském státě, oznamuje svůj záměr prostřednictvím České národní banky pomocí Oznámení (§ 302 ZISIF).
 2. Notifikaci posuzuje Česká národní banka z hlediska splnění formálních předpokladů (úplnost a přípustný jazyk Oznámení a přiložených dokumentů). Česká národní banka nezkoumá, zda je Oznámení pro činnost standardního fondu v zahraniční potřeba.

Požadavky na Oznámení

 1. Obhospodařovatel standardního fondu vyplní Oznámení ve všech jeho částech (A, B a C) v anglickém jazyce[21].
 2. V části A Oznámení „Právní forma SKIPCP“ označí, že právní forma podílového fondu odpovídá typu „podílový fond/common fund“ nebo že právní forma akciové společnosti s proměnným základním kapitálem odpovídá fondu typu „investiční společnost[22]/investment company“. (Jiná forma nepřipadá v případě standardního fondu v úvahu.)
 3. V seznamu tříd cenných papírů zařazeném v části A uvede druhy podílových listů nebo investičních akcií standardního fondu/podfondu, se kterými jsou v mezích § 120 odst. 1 a 2 nebo § 167 ZISIF a statutu standardního fondu spojena rozdílná práva investorů. Přitom vždy uvede označení příslušného druhu podílových listů nebo investičních akcií.
 4. V části A je možné uvést „Další informace o SKIPCP (v případě potřeby)“. Česká národní banka zatím neidentifikovala informace, které by bylo nutné v této části uvádět.
 5. V části B. 2 se uvedou informace o způsobu plnění úkolů podle článku 92 směrnice UCITS.
 6. Informace vyžadované v části B. 3 se uvedou podle požadavků hostitelského členského státu.
 7. K Oznámení obhospodařovatel připojí statut, poslední výroční a pololetní zprávu a sdělení klíčových informací [čl. 93 odst. 2 písm. a) směrnice UCITS a § 302 odst. 3 ZISIF].
 8. Statut a výroční a pololetní zpráva se předkládají podle volby fondu v jazyce obvyklém ve světě financí (tj. anglicky), v úředním jazyce členského státu, jemuž je určeno Oznámení (hostitelský stát) nebo v jazyce, který uznává orgán dohledu hostitelského státu. Sdělení klíčových informací se přiloží vždy v překladu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského státu nebo jazyka, který příslušný orgán hostitelského členského státu uznává.
 9. Česká národní banka odmítne předat Oznámení, které je vyplněno neúplně, nebo ke kterému nejsou připojeny předepsané přílohy, anebo Oznámení, nebo přílohy, které jsou vyhotoveny ve zjevně nepřípustném jazyce. Česká národní banka však není povinna zkoumat detailní jazykové režimy hostitelských členských států. Důsledky předání Oznámení nebo jeho příloh v nepřípustném jazyce nese obhospodařovatel oznamujícího tuzemského standardního fondu.

Způsob oznamování

 1. Obhospodařovatel, který hodlá veřejně nabízet investice do standardního fondu v jiném členském státě, notifikuje svůj záměr prostřednictvím České národní banky. Notifikace učiněná přímo u příslušného orgánu cílového členského státu není účinná.
 2. Oznámení a přílohy obhospodařovatel standardního fondu předkládá České národní bance na adresu elektronické podatelny České národní banky podatelna@cnb.cz v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem, ve formátu doc, docx, xls, xlsx nebo pdf, pokud umožňují tisk.
 3. Velikost e-mailu je limitována 15 MB. Komprimování dokumentů je přijatelné v podobě zip, 7z nebo rar.
 4. V případě, že dokumentace není úplná nebo trpí jinými vadami, vyzve Česká národní banka obhospodařovatele standardního fondu k odstranění nedostatků.
 5. K úplné dokumentaci (tj. Oznámení a přílohy) Česká národní banka připojí Osvědčení a nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí úplné dokumentace Česká národní banka předá dokumenty příslušnému orgánu hostitelského členského státu (§ 303 ZISIF).
 6. Obhospodařovatel nebo jeho smluvní distributor může začít veřejně nabízet investice do standardního fondu v členském státě, kterému svůj záměr oznamuje, bezprostředně poté, co jej Česká národní banka vyrozumí o tom, že odeslala Oznámení příslušnému orgánu hostitelského členského státu.
 7. Česká národní banka vyrozumí obhospodařovatele o odeslání Oznámení e-mailem adresovaným jeho kontaktní osobě na adresu uvedenou v části A Oznámení. Pokud to není možné (tj. e-mail se vrátí jako nedoručitelný), uvědomí Česká národní banka obhospodařovatele na e-mailovou adresu, ze které byla České národní bance podána žádost o notifikaci, anebo na fyzickou adresu sídla obhospodařovatele.
 8. Pokud do 5 pracovních dnů od doručení notifikace zahraničnímu orgánu Česká národní banka neobdrží potvrzení podle čl. 93 odst. 3 směrnice UCITS, obrátí se na zahraniční orgán dohledu a ověří, zda došlo k předání úplné dokumentace, a o dalším postupu uvědomí obhospodařovatele.
 9. Pokud namísto potvrzení obdrží Česká národní banka sdělení zahraničního orgánu dohledu, že předanou dokumentaci nepovažuje za úplnou, bez zbytečného odkladu vyzve obhospodařovatele k odstranění nedostatků a vyhovující dokumentaci předá příslušnému zahraničnímu orgánu. Podrobnosti budou uvedeny ve výzvě.

Notifikace více fondů nebo tříd cenných papírů

 1. Záměr veřejně nabízet v jiném členském státě více standardních fondů vyžaduje samostatnou notifikaci pro každý takový fond. Důvodem jsou především technické limity Oznámení a Osvědčení, které neumožňují v příslušném formuláři označit více standardních fondů.
 2. Notifikaci veřejného nabízení investic do jednoho nebo více podfondů standardního fondu nebo jedné nebo více tříd cenných papírů standardního fondu nebo podfondu, který vydává více tříd cenných papírů, může obhospodařovatel uskutečnit i prostřednictvím jednoho společného Oznámení. Obhospodařovatel může použít i samostatné Oznámení pro každý podfond. Samostatné Oznámení pro každou třídu cenných papírů se však nevyžaduje. V případě záměru veřejně nabízet v hostitelském členském státě další třídu cenných papírů standardního fondu se v návaznosti na čl. 93 odst. 8 směrnice UCITS postupuje přiměřeně podle podkapitoly Informování o změnách.
 3. V souladu s pravidly čl. 25 a 26 nařízení o klíčových informacích se však vyžaduje samostatné sdělení klíčových informací pro každý podfond a pro každou třídu cenných papírů. Obdobně bude aplikováno u sdělení klíčových informací podle nařízení PRIIPs (PRIIPs KID), povinného pro UCITS fondy od 1. 1. 2023. Za podmínek uvedených v čl. 26 nařízení o klíčových informacích lze výjimečně sloučit sdělení klíčových informací vztahující se k jednotlivým třídám cenných papírů. Pokud se Oznámení týká pouze některých podfondů, postačí k Oznámení připojit pouze část statutu standardního fondu, která se týká podfondu uvedeného v Oznámení (tj. společná část statutu a zvláštní část týkající se podfondu).
 4. Notifikace dalšího podfondu nebo dalších podfondů standardního fondu vyžaduje nové Oznámení. Pomocí jednoho Oznámení lze opět notifikovat více dalších podfondů. Bez ohledu na případný překryv s předchozí notifikací jiných podfondů je nutné přiložit opět všechny doklady vyžadované právem Evropské unie.
 5. O uvedení další třídy nebo tříd cenných papírů standardního fondu nebo jeho podfondu na trh jiného členského státu, které nebyly uvedeny v Oznámení, obhospodařovatel informuje přímo orgán dohledu hostitelského členského státu způsobem určeným tímto orgánem dohledu.

Oznamování změn informací uvedených v Oznámení

 1. V případě změny informací v Oznámení oznámí obhospodařovatel dotčeného standardního fondu tuto změnu písemně jak České národní bance, tak orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém mají být investice veřejně nabízeny, nejpozději jeden měsíc před provedením uvedené změny (§ 302 odst. 7 ZISIF).
 2. Pokud v důsledku změny již dotčený standardní fond není v souladu s právními předpisy, oznámí Česká národní banka tomuto fondu a orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém mají být investice dotčeného fondu veřejně nabízeny, do 15 pracovních dnů od obdržení veškerých dokumentů, že uvedenou změnu nesmí provést.
 3. Pokud byla změna provedena po předání informace podle předchozího odstavce a v důsledku této změny již dotčený standardní fond není v souladu s právními předpisy, přijme Česká národní banka veškerá vhodná opatření, včetně výslovného zákazu nabízení dotčeného standardního fondu, pokud je to nezbytné, a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost včetně přijatých opatření oznámí orgánu dohledu jiného členského státu, ve kterém mají být investice do tohoto standardního fondu veřejně nabízeny (§ 302 odst. 7-9 ZISIF).

Ukončení činnosti tuzemského standardního fondu v zahraničí

 1. Pokud hodlá obhospodařovatel tuzemského standardního fondu ukončit činnost v hostitelském členském státě, postupuje v souladu s § 304a ZISIF.
 2. Po zániku účinků Oznámení podle § 302 odst. 1 ZISIF nesmějí být investice do dotčeného standardního fondu v hostitelském členském státě veřejně nabízeny (§ 304a odst. 4 ZISIF).
 3. Po zániku účinků Oznámení podle § 302 odst. 1 ZISIF musí být vlastníkům cenných papírů vydávaných dotčeným standardním fondem, kteří mají sídlo nebo bydliště v hostitelském členském státě, poskytnuty aktuální dokumenty podle § 304 odst. 1 písm. a) až d) a údaje podle § 304 odst. 1 písm. e) ZISIF, tj.:
  1. sdělení klíčových informací tohoto fondu, jakož i jeho změny,
  2. statut tohoto fondu, jakož i jeho změny,
  3. výroční zpráva tohoto fondu, jakož i její změny,
  4. pololetní zpráva standardního fondu, jakož i její změny, a
  5. údaje o částkách, za které jsou vydávány a odkupovány podílové listy a investiční akcie vydávané tímto fondem,

prostřednictvím prostředku komunikace na dálku v úředním jazyce dotčeného členského státu nebo v jazyce, ve kterém lze předkládat dokumenty orgánu dohledu dotčeného členského státu. Tyto dokumenty a údaje musí být zaslány i České národní bance. Česká národní banka zašle tyto dokumenty a údaje orgánu dohledu dotčeného členského státu (§ 304a ZISIF).

 

Aktualizace provedená k 9. září 2022 zohledňuje novelu ZISIF č. 96/2022 Sb., která reaguje na novelizaci směrnice UCITS a vešla v účinnost 29. května 2022. Hlavní změny se týkají

 • bývalého kontaktního místa (které nově nelze vyžadovat a stačí komunikace přes internet),
 • hlášením změn v notifikaci,
 • zavedení poplatků spojených se zápisem zahraničního fondu do seznamu a
 • výslovnou úpravu de-notifikace.

Změny zapracované při aktualizaci ze dne 9. září 2022 jsou vyznačeny v samostatném dokumentu (pdf, 1,2 MB).

Aktualizace provedená k 7. prosinci 2022 zohledňuje úpravu v koncepci výběru poplatků České národní banky. Změny zapracované při aktualizaci ze dne 7. prosince 2022 jsou vyznačeny v samostatném dokumentu (pdf, 870 kB).

---------

[1] „Nabízením investic“ rozumí ZISIF a v návaznosti na něj i toto stanovisko nabídku cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, případně též jinou nabídku investice do takového fondu.

[2] Obhospodařovatelem standardního fondu se rozumí osoba podle § 6 ZISIF, tedy v případě standardních fondů s externím obhospodařovatelem, tzv. „nesamosprávných investičních fondů“ investiční společnost [„správcovská společnost“ ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice UCITS] a v případě tzv. „samosprávných“ investičních fondů ve smyslu § 8 ZISIF samotný fond  („investiční společnost, která nestanovila správcovskou společnost“ podle kapitoly V, čl. 27 a násl. směrnice UCITS).

[3] Tím není dotčena povinnost notifikace nabízení investic do zahraničního standardního fondu, viz část III stanoviska. Nevyžaduje se však samostatná notifikace případného externího obhospodařovatele nesamosprávného standardního fondu.

[4] Viz stanovisko České národní banky Pojem ,,veřejnost‘‘ v předpisech na finančním trhu.

[5] Viz stanovisko České národní banky Nabídka cenných papírů nabývaných do obhospodařovaného majetku.

[6] V případě, že by se domovský a hostitelský orgán dohodly, lze Oznámení a Osvědčení vyhotovit v úředních jazycích obou členských států. Takovou dohodu aktuálně Česká národní banka neuzavřela.

[7] V některých jurisdikcích se nazývá také statutem. Statut fondu kolektivního investování podle § 219 ZISIF má širší význam a zahrnuje i prospekt fondu ve smyslu Přílohy I seznamu A směrnice UCITS.

[8] Česká národní banka si může v rámci výkonu dohledu tuto dohodu dodatečně vyžádat.

[9] Prospektem se rozumí dokument ve smyslu čl. 69 ve spojení se seznamem v části A přílohy I, směrnice UCITS. Tento dokument není shodný s prospektem podle nařízení 2017/1129 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování. V České republice jsou prospekt v prvním uvedeném významu a zakládací dokumenty obsaženy ve statutu fondu. Stejně jako v České republice, dokument zahraničního fondu obsahující prospekt fondu může zčásti nebo zcela plnit i funkci zmíněnou v čl. 93 směrnice UCITS, tj. funkci zakládacího dokumentu.

[10] Do 31. 12. 2022 UCITS KIID a od 1. 1. 2023 PRIIPS KID.

[11] Srov. § 307 odst. 5 a § 638 odst. 3 ZISIF a § 46 vyhlášky č. 244/2013 Sb.

[12] Podle čl. 93 odst. 3 třetí pododstavec směrnice UCITS smí zahraniční standardní fond vstoupit na trh hostitelského členského státu ode dne, kdy mu jeho domovský orgán dohledu sdělí informaci o předání dokumentace. Dokumentace se podle čl. 4 odst. 2 nařízení o notifikacích nepovažuje za předanou (směrnice volně, avšak ekvivalentně používá termíny předat a úplně předat), pokud chybí některý z dokumentů, příslušný orgán domovského členského státu nepoužije určenou e-mailovou adresu nebo došlo k technickému selhání.

[13] Žádost o zápis do seznamu podle § 503 odst. 1 ZISIF se nevyžaduje.

[14] To neplatí pro tuzemského obhospodařovatele zahraničního standardního fondu z důvodu dohledu nad plněním obezřetnostních požadavků na obhospodařovatele a pro oznamovací povinnosti tuzemského obhospodařovatele nebo tuzemského administrátora zahraničního standardního fondu podle § 455 ZISIF.

[15] Např. jako změna názvu, změna obhospodařovatele nebo administrátora, změna investiční politiky, změna depozitáře, změny poplatků, pravidelná aktualizace sdělení klíčových informací, změny sdělení klíčových informací vyvolané změnou prospektu apod.

[16] Podle § 638 odst. 2 ZISIF musí být informace uveřejněny až do uplynutí 3 let ode dne, kdy uveřejněný dokument nebo informace přestane být aktuální.

[17] Podle § 46 vyhlášky č. 244/2013 Sb. sdělení klíčových informací investičního fondu nebo srovnatelný dokument zahraničního investičního fondu jsou poskytnuty nebo uveřejněny v České republice v českém jazyce. Statut, výroční zpráva a pololetní zpráva investičního fondu nebo srovnatelný dokument zahraničního investičního fondu a údaj o částkách, za které se vydávají a odkupují podílové listy nebo investiční akcie vydané investičním fondem nebo srovnatelný údaj, jde-li o vydávání a odkupování cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných zahraničním investičním fondem, jsou poskytnuty nebo uveřejněny v České republice v českém jazyce, slovenském jazyce nebo anglickém jazyce. Pravidly uvedenými v odstavcích 1 a 2 není dotčeno právo investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu poskytnout nebo uveřejnit tam jmenované dokumenty navíc i v dalším jazyce.

[18] ZISIF v § 304a odst. 1 písm. a) ukládá podmínku zveřejnění jednotné nabídky, což znamená nutnost stejného znění nabídky pro všechny adresáty.

[19] Například Hospodářské noviny.

[20] Podle § 305 odst. 3 ZISIF se od tohoto dne zakazuje veřejně nabízet v České republice investice do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem.

[21] V případě, že by se domovský a hostitelský orgán dohledu dohodly, lze Oznámení (i Osvědčení) vyhotovit v úředních jazycích obou členských států. Takovou dohodu aktuálně Česká národní banka neuzavřela.

[22] „Investment company“ (v doslovném překladu „investiční společnost“) v terminologii evropského práva odpovídá investičnímu fondu „vytvořenému podle práva společností“ (čl. 1 odst. 3 směrnice UCITS), tedy ve formě právnické osoby. I takovýto standardní fond musí zajišťovat odkupy svých cenných papírů na žádost podílníků. Podle ZISIF se tedy bude jednat o standardní fond, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem.