Co je obsahem evidence smluv o doplňkovém penzijním spoření?

Samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření (DPS) je povinen přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavést, udržovat a uplatňovat evidenci zprostředkovaných smluv o DPS (§ 77h písm. e) ZDPS).

 Tato povinnost navazuje na povinnost samostatného zprostředkovatele podle § 75a ZDPS uchovávat dokumenty a záznamy nezbytné pro hodnověrné osvědčení řádného plnění jeho povinností stanovených ZDPS a jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k zprostředkování DPS.  

 Zprostředkováním DPS se přitom rozumí činnost směřující k tomu, aby účastník nebo zájemce o DPS měl příležitost s penzijní společností sjednat, změnit nebo ukončit DPS, a sjednávat, měnit nebo ukončovat DPS jménem penzijní společnosti nebo jménem účastníka nebo zájemce o DPS (§ 74 odst. 1 ZDPS).

 S ohledem na podstatné náležitosti smlouvy o DPS, stanovené v § 5 odst. 1 ZDPS, na vymezení činnosti zprostředkovatele podle § 74 odst. 1 ZDPS, jakož i na účel právní úpravy, kterým je požadavek na posílení právní jistoty účastníků a obezřetnosti celého systému DPS, Česká národní banka očekává, že evidence podle § 77h písm. e) ZDPS bude obsahovat alespoň následující údaje o uzavřených smlouvách o DPS, jejich následných změnách a jejich ukončeních:

 • identifikace smlouvy (např. číslo smlouvy),
  • identifikace penzijní společnosti,
  • identifikační údaje účastníka podle § 3 písm. f) ZDPS,
  • důvod zápisu (tj. uzavření, změna nebo ukončení smlouvy),
  • datum uzavření, změny nebo ukončení smlouvy,
  • datum vzniku, změny nebo zániku DPS,
  • sjednaná strategie spoření (tj. způsob rozložení prostředků účastníka v účastnických fondech ve smyslu § 3 písm. a) ZDPS včetně jednoznačné identifikace těchto fondů nebo konkrétní standardizované strategie penzijní společnosti),
  • výše příspěvku účastníka,
  • datum předání smlouvy, její změny nebo jejího ukončení penzijní společnosti,
  • identifikace vázaného zástupce, pokud jsou činnosti vykonávané jeho prostřednictvím,
  • identifikace konkrétní osoby, která jednala s účastníkem (údaj o konkrétní fyzické osobě, která jednala s účastníkem, například zaměstnance).

ZDPS nevylučuje možnost, že vedení evidence bude samostatný zprostředkovatel vykonávat prostřednictvím jiné osoby (outsourcing, smlouva o obchodním zastoupení atp.). Touto delegací na jinou osobu se však nezprošťuje své zákonné povinnosti vést tuto evidenci v souladu s právními předpisy.