Lze prospekt, který je sestavován pro účely veřejné nabídky v České republice a současně pro účely přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu v České republice sestavit v anglickém jazyce?

Ano, v případě žádosti o schválení prospektu pro účely veřejné nabídky v České republice a zároveň pro účely přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu v České republice lze vyhotovit prospekt v českém nebo anglickém jazyce.

Na základě článku 27 odst. 1 Nařízení o prospektu jestliže se veřejná nabídka cenných papírů provádí nebo se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu žádá pouze v domovském členském státě, sestavuje se prospekt v jazyce, který přijímá příslušný orgán domovského členského státu Unie.

Česká národní banka vymezila jazykový režim prospektu v rámci dokumentu s názvem „Pokyny k procesu kontroly a schvalování“ uveřejněného v souladu s čl. 20 odst. 7 Nařízení o prospektu na svých internetových stránkách zde, když za jazyk přijímaný Českou národní bankou podle čl. 27 Nařízení o prospektu se považuje český jazyk, vyhotovuje-li se prospekt pouze pro účely veřejné nabídky na území České republiky a cenné papíry emitenta nabízených cenných papírů nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. V ostatních případech (což je i dotazovaná situace současné veřejné nabídky a přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu) se za jazyk přijímaný Českou národní bankou považuje vedle českého rovněž jazyk anglický.