Jak se počítá limit pro výjimku z povinnosti uveřejnit prospekt při nabízení méně než 150 osobám ve více členských státech Evropské unie?

Limit 150 nabídkou oslovených osob se pro účely aplikace výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt počítá za každý jednotlivý členský stát Unie, kde je tato nabídka činěna.

 Znění ustanovení Nařízení o prospektu zakotvující předmětnou výjimku bylo doslovně převzato z dosavadní evropské úpravy[1] obsažené ve směrnici 2003/71/ES[2], která byla do českého právního řádu implementována v § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 188/2011 Sb. Vzhledem ke kontinuitě příslušné právní úpravy Česká národní banka nadále zastává již dříve vyjádřený názor, že omezení počtu oslovených osob na 150 (nepočítaje v to kvalifikované investory) se vztahuje k nabídce učiněné osobám na území České republiky, jelikož limit se počítá pro každý členský stát Evropské unie, kde je nabídka činěna, samostatně. Může tak docházet k případům, kdy je nabídka v některém členském státě považována za veřejnou nabídku, v České republice je ale osloveno jen několik osob – a v takovém případě na území České republiky nedochází k veřejnému nabízení a prospekt není nutno uveřejnit.

-------

[1] Jde-li o samotné vymezení této výjimky v evropských předpisech, zdá se být jasnější anglická jazyková verze daného ustanovení, která v souvislosti s vymezením území, v jehož rámci je třeba sečítat okruh oslovených osob, užívá spojení „per Member State“.

[2] Článek 3 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES.