Je schválení prospektu Českou národní bankou zárukou budoucího růstu hodnoty cenného papíru, případně zárukou splacení závazků plynoucích z cenných papírů?

Česká národní banka v rámci řízení o schválení prospektu neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a schválením prospektu negarantuje budoucí ziskovost emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru. Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru Česká národní banka pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované Nařízením o prospektu a dalšími příslušnými právními předpisy, tedy že obsahuje nezbytné informace, které jsou podstatné pro to, aby investor informovaně posoudil emitenta, cenné papíry, které mají být předmětem veřejné nabídky, resp. přijetí k obchodování na regulovaném trhu i samotnou nabídku cenných papírů. Investor by měl vždy výhodnost investice posuzovat na základě znalosti celého obsahu prospektu.

Základním cílem regulatorní činnosti České národní banky v oblasti veřejné nabídky cenného papíru, případně jeho přijetí k obchodování na regulovaném trhu, je zajistit investorovi dostatek informací o případné investici. Tyto informace jsou obsaženy v dokumentu – prospektu cenného papíru, který musí být před svým uveřejněním schválen Českou národní bankou a jehož obsah je poměrně striktně regulován evropskou legislativou.

V případě schvalování prospektu vymezuje rozsah schvalovací činnosti České národní banky premisa vyplývající ze zmíněné evropské legislativy upravující prospekt cenného papíru a jeho schvalování, která by se dala vyjádřit tak, že schválen bude v zásadě[1] takový prospekt cenného papíru, který obsahuje veškeré informace, které investoři potřebují k učinění informovaného posouzení nabízeného cenné papíru, jeho emitenta i nabídky samotné[2] a tyto informace jako celek splňují normy úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti[3] vymezené příslušnými právními předpisy.

Jinou činnost Česká národní banka v rámci schvalování nevykonává a akt schválení prospektu cenného papíru Českou národní bankou proto neznamená, že tržní cena nabízeného investičního cenného papíru bude růst, či zda bude emitent schopen splatit závazky z něj plynoucí. Česká národní banka nemůže garantovat ani věcnou správnost údajů uvedených v prospektu. Právní úprava kontroly a schvalování prospektu nepočítá s materiálním přezkumem hospodářské situace emitenta a jeho záměrů, a ani pro to lhůta pro posouzení prospektu ze strany České národní banky nedává prostor.

Konkrétní investiční rozhodnutí činí investor na základě posouzení informací obsažených v prospektu jako celku, případně ve spojení s jeho dodatky schválenými ČNB. Odpovědnost za správnost informací v prospektu nese emitent, či případně jiné osoby na nabídce zúčastněné uvedené v prospektu.

--------

[1] V určitých případech může dojít k zamítnutí žádosti o schválení prospektu i v případě, kdy předložený prospekt splňuje stanovené obsahové náležitosti. Budeme tomu tak např., dostal-li by se emitent výkonem v prospektu zamýšlené činnosti do kolize se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (srov. především § 98 tohoto zákona), případně zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (srov. § 2 tohoto zákona a odpověď České národní banky uveřejněná na jejím webu zde).

[2] Konkrétní požadavky stanoví příslušná příloha Nařízení 2019/980 odpovídající schvalovanému cennému papíru, emitentovi, povaze transakce, případně formě schvalovaného prospektu.

[3] Kritéria kontroly úplnosti, soudržnosti a srozumitelnosti vymezuje kapitola V Nařízení 2019/980.