Je veřejnou nabídkou cenných papírů nabízení nepřevoditelných opcí zaměstnancům, nebo jde o veřejnou nabídku až v případě následné realizace takových opcí?

Nabízení nepřevoditelných opcí zaměstnancům se zásadně za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu nepovažuje.

Uvedený závěr vychází z vymezení cenných papírů, které mohou být předmětem veřejné nabídky, za které je třeba dle čl. 2 písm. a) Nařízení o prospektu považovat převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU s výjimkou nástrojů peněžního trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 17 směrnice 2014/65/EU se splatností kratší než dvanáct měsíců. Vzhledem k tomu, že nepřevoditelné opce nelze označit za tyto cenné papíry, nelze na jejich nabízení vztáhnout právní úpravu veřejné nabídky dle čl. 2 písm. d) Nařízení o prospektu. Stanovisko je v souladu s názorem prezentovaným Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).[1]

Tento obecný závěr však neznamená, že při nabídce nepřevoditelných opcí zaměstnancům nebudou nikdy naplněny znaky veřejné nabídky cenných papírů. Zejména v případě stanovení příliš krátké opční periody, v rámci které dochází k realizaci opce (např. několik málo měsíců), by mohla být taková nabídka opcí posouzena jako součást jediné finanční transakce, která veřejnou nabídku představuje. Pravidlům veřejné nabídky se nelze vyhnout tím, že budou veřejně nabízeny nepřevoditelné opce, které ale mohou být v krátké době uplatněny.

Česká národní banka v minulosti posoudila lhůtu v délce 3 měsíců, po kterou bylo možné uplatnit (realizovat) právo k nabytí podkladových cenných papírů, jako příliš krátkou a vyžadovala uveřejnění prospektu

--------

[1] K tomu srov. odpověď s názvem „Share option schemes“ v dokumentu označeném jako „Q&A on prospectus related issues“, který je uveřejněný zde.