Musí pracovníci a vázaní zástupci obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele a pracovníci vázaného zástupce složit odbornou zkoušku podle ZPKT v případě, kdy budou distribuovat pouze doplňkové penzijní spoření a nebudou poskytovat investiční služby?

Odborné znalosti a dovednosti pro distribuci doplňkového penzijního spoření se prokazují osvědčením o absolvování odborné zkoušky podle ZDPS. Pracovníci vázaných zástupců, investičních zprostředkovatelů a obchodníků s cennými papíry, kteří v rámci poskytování investičních služeb nejednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky a nejsou za jednání se zákazníky zodpovědní, nemusejí prokazovat odborné znalosti a dovednosti podle ZPKT. Osoby, které jsou na základě zákona oprávněny poskytovat investiční služby (investiční zprostředkovatelé a někteří vázaní zástupci), musejí splňovat podmínky odborné způsobilosti vždy.

Osoba, která se podílí na distribuci doplňkového penzijního spoření, musí prokázat odborné znalosti a dovednosti osvědčením o absolvování odborné zkoušky podle ZDPS (§ 87). Osoby, které smějí podle § 74 odst. 1 ZDPS nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření a jejichž oprávnění a činnost je upravena ZPKT, musí plnit i požadavky vyplývající ze ZPKT.

Pracovníci

Shora uvedené znamená, že pracovníci obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele i vázaného zástupce musejí splňovat podmínky odborné způsobilosti podle ZPKT tehdy, jestliže v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo jestliže jsou za jednání se zákazníky zodpovědní (§ 14a odst. 2 a § 32 odst. 5 ZPKT).

Vázaní zástupci

U vázaných zástupců platí, že musí splňovat podmínky odborné způsobilosti k těm činnostem, k jejichž výkonu jsou oprávněni. Jak uvedla ČNB už ve stanovisku K registraci činností vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry a investičního zprostředkovatele, je možná existence takového vázaného zástupce podle ZPKT, který investiční služby neposkytuje, ale jen je propaguje. Dále pak ve  stanovisku K povinnosti složení odborné zkoušky podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu ČNB uvedla, že pro výkon propagace není nutné skládat odborné zkoušky podle ZPKT. V případě vázaných zástupců proto záleží, které z činností uvedených v § 32a odst. 1 ZPKT jsou oprávněni vykonávat. Pokud jsou oprávněni k poskytování investičních služeb podle písm. a) nebo b) uvedeného ustanovení, musejí složit odbornou zkoušku i podle ZPKT. Pokud oprávnění vázaného zástupce nezahrnuje poskytování investičních služeb podle § 32a odst. 1 písm. a) nebo b) ZPKT, odbornou zkoušku podle ZPKT nemusí skládat vázaný zástupce, ani jeho pracovníci.

Nicméně i v případech, kdy oprávnění vázaného zástupce nezahrnuje poskytování investičních služeb, musí zastoupený zajistit, aby jeho vázaní zástupci měli nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro činnosti, které vykonávají.

Investiční zprostředkovatelé

Investiční zprostředkovatel je z definice vždy oprávněn k poskytování investičních služeb, platí proto, že vždy musí splňovat podmínky odborné způsobilosti podle ZPKT. V této souvislosti je také relevantní, že pokud by investiční zprostředkovatel neposkytoval investiční služby déle než 6 měsíců, může mu ČNB odejmout povolení udělené podle ZPKT (§ 145 ZPKT). Případům, kdy se uplatní požadavek odborné zkoušky podle ZPKT na členy vedoucího orgánu investičního zprostředkovatele, se ČNB věnuje v samostatném stanovisku Požadavky na vedoucí orgán investičního zprostředkovatele (právnické osoby) podle ZPKT od 3. 1. 2018.

V současné době je projednávána novela ZDPS.[1] Pokud dojde k jejímu schválení v navrženém znění, bude poskytování investičních služeb a doplňkového penzijního spoření formálně odděleno. Oprávnění podle ZDPS pak bude zcela nezávislé na oprávnění podle ZPKT.

--------

[1] Sněmovní tisk 398