Lze z ustanovení § 79 ZDPZ dovozovat, že by záznam z jednání měl distributor vyhotovovat vždy, tj. i v případě, že ke sjednání nebo změně pojištění nakonec nedojde, neboť předem není jisté, zda nutnost vyhotovit záznam nastane či nikoli?

Shrnutí:

Záznam nelze vyhotovovat až po sjednání nebo podstatné změně pojištění, neboť musí být poskytnut s dostatečným předstihem předtím, nicméně jeho nesepsání je možné postihovat pouze tehdy, pokud ke sjednání nebo změně pojištění skutečně došlo.

Ustanovení § 79 ZDPZ ukládá povinnost vyhotovit záznam z jednání obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka, doporučení a důvody doporučení, ale pouze z jednání, „které vedlo“ ke sjednání nebo podstatné změně pojištění. Z použitého minulého slovesného času „vedlo“ však nelze dovozovat, že by záznam mohl být sepsán až po sjednání nebo podstatné změně pojištění, neboť to by bylo v rozporu s ustanovením § 92 odst. 3 ZDPZ, který stanoví, že záznam z jednání se vždy poskytuje zákazníkovi „s dostatečným předstihem před sjednáním nebo podstatnou změnou pojištění“. Jde o stanovení věcného rozsahu povinnosti, nikoli časového okamžiku jejího splnění, a ze znění § 79 ZDPZ je tak třeba dovozovat, že povinnost vyhotovení záznamu z jednání lze kontrolovat a vynucovat jen v těch případech, kdy je jisté, že se na dané jednání povinnost vyhotovit záznam z jednání vůbec vztahuje (že tedy došlo ke sjednání/změně  pojištění). S ohledem na účel pořizování záznamu z jednání, kterým je bezesporu ochrana zájmů zákazníka, jakož i stávající právní úpravu, lze tak doporučit, aby záznam z jednání byl vyhotovován preventivně vždy, kdy je z průběhu jednání patrné, že by toto jednání mohlo potenciálně vést k podstatné změně pojistné smlouvy nebo sjednání pojištění, neboť jen takovým postupem lze dostát povinnosti poskytnout záznam zákazníkovi před sjednáním/změnou pojištění.