Jakým způsobem (podle jakého kurzu) se přepočítávají částky uvedené v ZDPZ v EUR?

Shrnutí:

Částky je nutné přepočítávat kurzem české koruny k euru vyhlášeným Českou národní bankou, a to s ohledem na průběžný charakter dotčených povinností vždy pro den, k němuž se přepočet provádí.

 

ZDPZ pravidla pro přepočet částek stanovených v EUR neuvádí a v platné právní úpravě není obecné pravidlo, které by mohlo být aplikováno v případě, kdy právní předpis neobsahuje vlastní pravidlo pro převod mezi jinou měnou a českou korunou. V ZDPZ jsou dvě hlavní ustanovení pracující s částkou v EUR, a to limit podle § 3 odst. 2 písm. b) ZDPZ a limity pro povinné pojištění v § 13 ZDPZ (dále např. ustanovení § 77 a 79 ZDPZ upravující výjimku z některých pravidel v závislosti na výši pojistného).

Pokud jde o § 13 odst. 1 ZDPZ, toto ustanovení stanoví požadavky na povinné pojištění, přičemž minimální limity pojistného plnění jsou stanoveny v EUR. Nelze však vyloučit sjednání limitů v pojistné smlouvě v Kč, neboť to zákon nezakazuje. S ohledem na průběžný charakter této povinnosti je nutné sledovat dodržování přepočtených limitů vždy k aktuálnímu dni, neboť by po celou dobu trvání oprávnění k činnosti měly být dodrženy zákonem stanovené limity v EUR. Limity pojistného plnění lze v pojistné smlouvě také sjednat přímo v EUR, což situaci usnadní. Současně je třeba dodat, že § 13 odst. 1 ZPDZ vyhrazuje možnost novelizovat výši povinného pojištění v návaznosti na IDD delegovaným aktům Evropské komise, přičemž jeden takový návrh již byl Evropskou komisí přijat.[1]

Dále je nutné určit, jakým kurzem je třeba přepočítat částku podle § 3 odst. 2 písm. b) ZDPZ, jež je opět stanovena v EUR. I zde jde o přepočet pro každý den, kdy se limit uplatňuje, tedy pro den, kdy dochází k zprostředkování pojištění, aby ani zde nedošlo k překročení limitů. Totéž pak platí i pro ustanovení § 77 a 79 ZDPZ ve vztahu k plnění povinnosti poskytnout doporučení a vyhotovit záznam z jednání.

Vycházet je nutné z kurzu devizového trhu, který Česká národní banka vyhlašuje podle § 35 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Jde o uznávaný standard pro přepočet mezi cizí měnou a českou korunou v ČR a na tento kurs odkazují v obdobné situaci i jiné právní předpisy (oceňování, daňová a celní řízení, ZSÚ aj.).

Aktuální kurz je dostupný na stránkách České národní banky: https://www.cnb.cz/.

--------

[1] Viz Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935 ze dne 13. května 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění..