Musí mít osoba zprostředkovávající pojištění jako doplňkovou službu ve smyslu § 3 odst. 2 ZDPZ oprávnění k činnosti tzv. doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c) ZDPZ?

Shrnutí:

Na tyto subjekty se registrační povinnost nevztahuje, jak vyplývá ze samotného ustanovení § 3 odst. 2 ZDPZ i z důvodové zprávy k zákonu.

Uvedená výjimka podle § 3 odst. 2 ZDPZ se týká osob, které sice zprostředkovávají pojištění ve smyslu definice uvedené v § 2 písm. f) ZDPZ, ale nejedná se o zprostředkovatele pojištění ve smyslu § 5 ZDPZ. Pro tyto osoby přesto ZDPZ v návaznosti na požadavky IDD stanovené v čl. 1 (4) stanoví, že i přes vynětí těchto osob z působnosti zákona je třeba, aby tyto osoby dodržovaly některá pravidla, zejména pravidla jednání a plnily informační povinnosti. Ve výčtu pravidel však není povinnost registrace. Důvodová zpráva k ZDPZ pak dodává, že se jedná například o cestovní kanceláře umožňující sjednat cestovní pojištění včetně pojištění zrušení zájezdu. I ze samotného § 3 odst. 2 ZDPZ vyplývá, že se na takovou činnost ustanovení o registraci ani § 5 ZDPZ nevztahují. Z uvedeného je tedy zřejmé, že osoby, které při zprostředkování pojištění splní podmínky § 3 odst. 2 ZDPZ, nemusí mít oprávnění ke zprostředkování pojištění ve smyslu § 5 ZDPZ, tedy ani oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele, a proto tyto osoby nejsou zahrnuty ve výčtu osob podléhajících dohledu ČNB v § 94 ZDPZ. Při distribuci pojištění budou tyto osoby nicméně zastupovat pojišťovny, které dohledu podléhají. Zároveň lze dovozovat, že dozor nad dodržováním povinností těchto osob v oblasti ochrany spotřebitele podle § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele, bude vykonávat Česká obchodní inspekce, případně obecní živnostenské úřady v rozsahu § 23 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele.