Jakým způsobem lze prokázat odbornou způsobilost vázaného zástupce a jeho pracovníků v přechodném období od ledna 2018 do složení odborné zkoušky požadované ZPKT?

Podstatná je odpovědnost zastoupeného za zajištění skutečné odbornosti v tomto přechodném období. ZPKT ukládá zastoupenému povinnost zajistit odbornou způsobilost jeho vázaných zástupců a jejich pracovníků. Pokud má zastoupený povinnost ověřovat odbornou způsobilost vázaných zástupců, je nepochybně oprávněn posoudit splnění této podmínky a případně vystavit odpovídající doklad (např. čestné prohlášení). Vázaný zástupce může odborné znalosti a dovednosti prokázat čestným prohlášením za své pracovníky, a pokud je fyzickou osobou, i sám za sebe. To však nijak nenahrazuje uvedenou odpovědnost zastoupeného.

Článek II bod 15 novely ZPKT stanoví, že „Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby odpovídá za to, že osoby, o nichž učinila čestné prohlášení podle věty první, mají potřebné odborné znalosti a dovednosti.“.

Ustanovení § 14a odst. 2 ZPKT výslovně ukládá obchodníkovi s cennými papíry (obdobně § 32 odst. 5 ZPKT investičnímu zprostředkovateli) zajistit „aby jeho pracovníci, jeho vázaní zástupci a pracovníci jeho vázaných zástupců, kteří v rámci poskytování investičních služeb jednají se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, nebo kteří jsou za jednání se zákazníky zodpovědní, splňovali
podmínky odborné způsobilosti (§ 14b) a důvěryhodnosti.“ Věcně shodný závěr plyne z povinností zastoupeného v § 32k písm. a) ZPKT. Z těchto ustanovení lze vyvodit povinnost obchodníka s cennými papíry (a investičního zprostředkovatele) ověřovat odbornou způsobilosti jeho vázaných zástupců a jejich pracovníků. Tato povinnost plyne také z povinnosti obchodníka s cennými papíry i investičního zprostředkovatele jednat kvalifikovaně (§ 15 odst. 1 a § 32 odst. 6 ZPKT), což předpokládá skutečnou a věcně odpovídající kvalifikaci (odbornost) osob, které obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel používají při své činnosti. ZPKT současně vyžaduje uvedení údajů o splnění podmínky odborné způsobilosti vázaného zástupce zastoupeným v rámci oznámení podaného podle § 32d (zápis vázaného zástupce do seznamu) a uchování dokumentů prokazujících splnění této podmínky podle § 32e.

ZPKT nedefinuje pojem „osoba oprávněná poskytovat investiční služby“. Vázaný zástupce však je osobou oprávněnou poskytovat investiční služby1) (i když s podstatnými omezeními a jen na účet a odpovědnost zastoupeného) a pokud je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sám za sebe ve smyslu článku II bodu 15 věty třetí uvedených přechodných ustanovení. Z toho pak plyne odpovědnost vázaného zástupce za potřebné odborné znalosti a dovednosti podle věty poslední citovaného ustanovení. Tato vlastní odpovědnost však nijak nenahrazuje odpovědnost zastoupeného. Případnou možnost vystavení podle přechodného ustanovení čestného prohlášení navíc lze vztahovat pouze na vázaného zástupce již zapsaného v seznamu, nikoli nového (není ještě osobou oprávněnou poskytovat investiční služby). Za klíčové tak považujeme právě posouzení odbornosti ze strany zastoupeného.

-------

1) Podle § 32a ZPKT se vázaným zástupcem rozumí „ten, kdo je oprávněn … zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo h), … b) poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e)…“.