Jak se uplatní pravidla pro pobídky podle § 14 vyhlášky č. 308/2017 Sb. [čl. 11(1) Prováděcí směrnice MiFID II] na investiční společnosti?

Tato nová pravidla se ani po účinnosti MiFID II na investiční společnosti neuplatní, pokud investiční společnost neposkytuje investiční služby (a jen v rozsahu těchto služeb) nebo pokud není příjemcem nebo adresátem pobídky obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel.

Je třeba rozlišit dvě situace – v první jde o poskytování investičních služeb investiční společností. Na ně se uplatní plně úprava ZPKT a prováděcích předpisech k němu[1] a zprostředkovaně i pravidla v MiFID II a v prováděcí směrnici (EU) 2017/593 .

Druhá situace se týká ostatních činností investiční společnosti, které nejsou investiční službou. Při poskytování jiných než investičních služeb se pravidla pro pobídky v MiFID II na investiční společnost přímo neuplatní (jejich uplatnění je výslovně omezeno na obchodníky s cennými papíry, včetně bankovních, a prostřednictvím § 32 odst. 6 ZPKT ve znění Novely na investiční zprostředkovatele), ale se dvěma podstatnými výhradami:

  1. pokud investiční společnost poskytuje pobídku obchodníkovi s cennými papíry nebo investičnímu zprostředkovateli, musí být pravidla MiFID II pro pobídky dodržena, jinak obchodník s cennými papíry ani investiční zprostředkovatel nesmějí pobídku přijmout. Totéž platí i obráceně, pro pobídky přijímané investiční společností, pokud by je poskytoval obchodník s cennými papíry nebo investiční zprostředkovatel.
  2. pravidla pro ostatní pobídky přijímané a poskytované investiční společností jsou upravena samostatně v § 22 odst. 2 písm. h) ZISIF a zejména v § 44 prováděcí vyhlášky č. 244/2013 Sb.. Tato pravidla představují transpozici čl. 29 směrnice Komise č. 2010/43/EU (prováděcí směrnice k UCITS IV). Z  pohledu ČNB obsahují dostatečná pravidla pro řízení střetu zájmů a pro ochranu klientů, a ostatně přesně odpovídají úpravě v MiFID I.[2] Pro alternativní fondy platí stejná pravidla podle přímo účinného nařízení Komise, kterým se provádí směrnice o alternativních fondech.[3]

ČNB proto v současné době neplánuje úpravu prováděcí vyhlášky tak, aby odpovídala pravidlům MiFID II, tomu by musela předcházet změna odpovídající směrnice Komise. O záměrech Komise v této oblasti nemáme informace.

---------

[1] § 33 ZISIF „Vykonává-li obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu v České republice činnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) až f) [tj. mj. investiční služby] pro jiného …. dodržuje přitom obdobně ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu týkající se poskytování stejných investičních služeb obchodníkem s cennými papíry“.

[2] Podle obecné pozice ve Stanovisku ČNB k návrhu nové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR).

[3] Čl. 24 nařízení Komise (EU) č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled.