Lze místo nahrání telefonické komunikace provést pouze záznam na trvalý nosič dat ve smyslu čl. 76(9) Nařízení (EU) 2017/565?

V případech, kdy probíhá telefonická komunikace se zákazníkem, kterou je obchodník s cennými papíry povinen nahrávat, nelze nahrání telefonické komunikace nahradit záznamem na trvalý nosič dat ve smyslu čl. 76(9) Nařízení (EU) 2017/565. MiFID II výslovně požaduje nahrávání telefonních hovorů a elektronické komunikace [viz čl. 16(7) první pododstavec MiFID II], přičemž záznam komunikace zachycený na trvalý nosič dat umožňuje jako alternativu v případě, že komunikace se zákazníkem probíhá jinak než telefonicky nebo elektronickou komunikací, trvalým nosičem dat se záznamem komunikace pak budou např. listovní zásilky, fax, elektronická pošta nebo dokumentace pokynů zákazníků pořizovaná na jednáních.

Pořízením písemného zápisu nebo zprávy pak může být zaznamenán obsah příslušných osobních hovorů se zákazníkem [čl. 16(7) sedmý pododstavec MiFID II]. Stejnou dikci obsahuje i ustanovení čl. 76(9) Nařízení (EU) 2017/565, dle kterého "[i]nvestiční podniky na trvalý nosič dat zaznamenají všechny podstatné informace týkající se relevantních osobních rozhovorů se zákazníky", přičemž tyto obsahují alespoň datum a čas schůzky, místo schůzky, totožnost účastníků schůzky, údaje o iniciátoru schůzky a podstatné informace o pokynu zákazníka včetně ceny, objemu a typu pokynu a doby, kdy má být předán nebo proveden.

Transpozice uvedených ustanovení směrnice do českého právního řádu je provedena Novelou ZPKT, a to shodně se zněním MiFID II (v § 17 odst. 3 ZPKT ve znění Novely[1]).

Procesní požadavky na zaznamenávání telefonických hovorů a elektronických komunikací obsahuje čl. 76(1) Nařízení (EU) 2017/565. Dle tohoto ustanovení obchodníci s cennými papíry zavedou, uplatňují a dodržují účinný postup pro zaznamenávání telefonních hovorů a elektronické komunikace, přičemž se tento postup vypracuje písemně a bude přiměřený s ohledem na velikost a organizaci obchodníka s cennými papíry i na povahu, rozsah a složitost jeho podnikatelské činnosti.

---------

[1] § 17 odst. 3 ZPKT ve znění Novely ZPKT: " Zákazníci mohou své pokyny sdělovat jinými prostředky, tato komunikace však musí být zachycena na trvalém nosiči dat, jako jsou listovní zásilky, fax, elektronická pošta nebo dokumentace pokynů zákazníků pořizovaná na jednáních. Pořízením písemného zápisu nebo zprávy může být zejména zaznamenán obsah příslušných osobních hovorů se zákazníkem. Tyto pokyny se považují za rovnocenné telefonickým příkazům."