Jakou podobu má mít žádost o prodloužení akreditace podle zákona o doplňkovém penzijním spoření?

O udělení povolení opravňujícího pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „akreditace“) rozhoduje Česká národní banka na základě žádosti podle § 86 odst. 1 ZDPS. Žádost o akreditaci lze podat pouze na předepsaném tiskopisu, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek pro udělení akreditace stanovené ZDPS. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví vyhláška. Platnost akreditace, udělené na 5 let, je na základě žádosti možné i opakovaně prodloužit.

Podle § 86 odst. 2 ZDSP je platnost akreditace možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti akreditace. Ustanovení § 86 odst. 3, resp. 4 ZDPS uvádějí, kdy Česká národní banka vyhoví žádosti o udělení nebo prodloužení akreditace fyzické, resp. právnické osoby. Předpoklady pro získání statutu akreditované instituce zákon stanoví jednotně jak při podání žádosti o udělení akreditace, tak i při podání žádosti o její prodloužení. Žadatel v obou případech prokazuje splnění totožných organizačně-technických požadavků a kvalitativních požadavků na způsob provádění zkoušek.

Stanovení minimálních věcných, organizačních a personálních předpokladů a dále minimálních kvalitativních požadavků na pořádání odborných zkoušek prostřednictvím stanovení požadavků na zkouškový řád je delegováno na prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška. ZDPS ani vyhláška neobsahují žádné ustanovení, které by umožňovalo v případě žádosti o prodloužení akreditace postupovat jiným způsobem než podat žádost na vyhláškou předepsaném formuláři a přiložit vyhláškou předepsané přílohy.

Česká národní banka proto očekává, že žádost o prodloužení akreditace bude podána na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce. K žádosti o prodloužení akreditace je nutné přiložit i předepsané přílohy podle § 9 odst. 2, resp. 3 vyhlášky s tím, že z § 10 odst. 3 vyhlášky vyplývá možnost, aby se žadatel namísto předložení předepsané přílohy odvolal na přesně označený dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou. Žádost o prodloužení akreditace podléhá správnímu poplatku (§ 86 odst. 9 ZDPS).