Jaké informace je povinen pojišťovací zprostředkovatel sdělit klientovi ohledně způsobu svého odměňování?

Ustanovení § 21 odst. 1 ZPZ uvádí, že osoba provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného likvidátora pojistných událostí (dále jen „pojišťovací zprostředkovatel“) je na žádost klienta povinna sdělit způsob svého odměňování.1

Obsah této povinnosti není v zákoně blíže specifikován. Jazykovým výkladem však lze dovodit, že nejde o povinnost sdělit výši provize, která je zprostředkovateli ve spojení s daným obchodním případem vyplacena (a to ani v nominální výši, ani prostřednictvím ukazatele – např. procenta – ze kterého ji lze dopočítat).

Skutečnost, zda je odměna placena klientem nebo pojišťovnou (případně pojišťovacím agentem, vázaným pojišťovacím agentem či pojišťovacím makléřem) např. ve formě poplatku za zprostředkování bude klientovi známá vždy, informace „o způsobu odměňování“, která se sděluje jen na žádost klienta, tedy musí jít nad rámec sdělení této základní skutečnosti.

Zmíněným „způsobem odměňování“ tedy zpravidla bude nejen sdělení skutečnosti, zda je zprostředkovateli vyplácena odměna a kým je mu vyplácena, ale také, na základě jakých pravidel. Odborná literatura k tématu informování o odměňování pojišťovacího zprostředkovatele uvádí jako příklad „uvedení skutečnosti, že pojišťovacímu zprostředkovateli je vyplácena za zprostředkování
pojištění odměna, popř. provize, a způsob odměňování je upraven v interních předpisech o odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů příslušné pojišťovny, pro kterou zprostředkovává pojištění“.2 Z hlediska účelu ustanovení § 21 odst. 1 ZPZ však odkaz na interní předpisy pojišťovny nelze považovat za dostatečný a pojišťovací zprostředkovatel je povinen klientovi sdělit konkrétní informace, které klientovi způsob odměňování osvětlí.

V souladu s ust. § 21 odst. 1 ZPZ je tedy pojišťovací zprostředkovatel povinen např. sdělit, zda je výše odměny vázána na výši pojistného, celkový objem či nárůst pojistného kmene na základě činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo jiná kvantitativní nebo kvalitativní kritéria a zda a jak se liší podle nabízeného nebo zprostředkovávaného produktu. Sdělení kritérií, která vstupují do výpočtu odměny u nabízených nebo zprostředkovávaných produktů, musí být podáno tak, aby umožnilo klientovi vyhodnotit případné zájmy osob zúčastněných na zprostředkování, což je účelem sdělení způsobu odměňování ve smyslu § 21 odst. 1 ZPZ.

Nad rámec § 21 odst. 1 ZPZ může klient požadovat i více informací (včetně konkrétní výše odměny) a pojišťovací zprostředkovatel může klientovi sdělovat tyto další informace o svém odměňování nad rámec požadovaný zákonem.3 Neposkytnutí dodatečných informací ale není důvodem pro opatření k nápravě nebo pokutu podle ZPZ. Může však být pro klienta důvodem, proč využít nebo nevyužít služeb určitého pojišťovacího zprostředkovatele.

 

--------

1 „Na žádost klienta je [osoba provozující zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví nebo činnost samostatného likvidátora pojistných událostí] povinna mu sdělit způsoby svého odměňování.“
2 Škopová, V., Musilová, R., Krupičková, H. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a předpisy související. 1. vydání. Praha: 2006, s. 155.
3 U těchto informací nad rámec zákonné povinnosti se mohou uplatnit smluvní omezení.