Jak postupovat v případě zájmu o nabízení investic v České republice (ČR) do alternativního investičního fondu z jiného členského státu Evropské unie (EU), který obhospodařuje osoba se sídlem v jiném členském státě EU?

I. Úvod

Česká národní banka (ČNB) v tomto stanovisku shrnuje podmínky nabízení investic v České republice do alternativního fondu se sídlem v jiném členském státě EU obhospodařovaného obhospodařovatelem se sídlem v jiném členském státě EU a upřesňuje jeho podstatné technické aspekty. Stanovisko popisuje režim pro obhospodařovatele s povolením podle AIFMD (obhospodařovatele oprávněné přesáhnout rozhodný limit) i tzv. podlimitní obhospodařovatele (tedy bez povolení podle AIFMD).

Stanovisko se nezabývá nabízením specifických alternativních fondů upravených přímo použitelnými předpisy EU, konkrétně evropského fondu rizikového kapitálu (EuVECA), evropského fondu sociálního podnikání (EuSEF) a evropského fondu dlouhodobých investic (ELTIF).

Vymezení některých pojmů

V tomto stanovisku se rozumí:

  1. členským státem EU členské státy EU a jiné státy tvořící Evropský hospodářský prostor (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) [v souladu s § 623 písm. a) ZISIF],
  2. zahraničním alternativním fondem alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) AIFMD, jehož domovským státem je jiný členský stát EU,
  3. zahraničním obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD osoba se sídlem v jiném členském státě EU, oprávněná přesáhnout rozhodný limit, tedy která má povolení svého domovského orgánu dohledu podle čl. 6 až 8 AIFMD,
  4. přesažením rozhodného limitu situace, kdy hodnota majetku všech investičních fondů a zahraničních investičních fondů a majetku podle § 15 odst. 1 ZISIF právně nebo fakticky obhospodařovaných nebo spravovaných jednou osobou překročí částku 100 miliónů EUR, nebo, není-li žádná část tohoto majetku nabyta s využitím pákového efektu[1] a k vyplacení nebo rozdělení tohoto majetku nemůže dojít dříve než po uplynutí 5 let od jejich shromáždění, 500 miliónů EUR (§ 16 odst. 1 ZISIF v návaznosti na čl. 3 AIFMD),
  5. standardním fondem investiční fond, který splňuje požadavky směrnice 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS),
  6. profesionálním zákazníkem osoba uvedená v § 2a odst. 1 nebo 2 a § 2b ZPKT,
  7. kvalifikovaným investorem osoba, která splňuje podmínky podle § 272 odst. 1 ZISIF,
  8. nekvalifikovaným investorem osoba, která není kvalifikovaným investorem,
  9. nabízením veřejnosti nabízení investic adresované více než 20 nekvalifikovaným investorům (viz § 295a ZISIF); nabízení veřejnosti je nutno odlišovat od „veřejného nabízení“, tj. veřejné dostupnosti nabídky[2],
  10. notifikací oznámení a proces oznamování záměru obhospodařovatele s povolením podle AIFMD nabízet investice do jím obhospodařovaného alternativního fondu v jiném členském státě, než je jeho domovský stát,
  11. kontaktním místem banka, obchodník s cennými papíry, pobočka zahraniční banky  nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry[3] zajišťující činnosti podle § 306 odst. 1 písm. a) až d) ZISIF. 

 

II. Zahraniční alternativní fondy obhospodařované zahraničním obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD

A. Způsoby nabízení investic do zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem podle AIFMD 

1. Neveřejné nabízení investic

Neveřejné nabízení investic do zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem s oprávněním podle AIFMD profesionálním zákazníkům[4] je podmíněno pouze oznámením (notifikací) záměru nabízet investice v ČR ve smyslu § 315 ZISIF. Notifikace se zasílá v návaznosti na § 315 ZISIF (a čl. 32 odst. 2 AIFMD) orgánu dohledu domovského státu obhospodařovatele, který následně vyrozumí ČNB (blíže k procesu notifikace viz níže sekce B). Investice lze neveřejně nabízet již od okamžiku, kdy příslušný zahraniční orgán dohledu vyrozumí obhospodařovatele, že odeslal notifikaci ČNB.

Jiné investory než profesionální zákazníky lze mimo veřejně dostupnou nabídku oslovit na základě § 295a ZISIF ve spojení s § 315 ZISIF, pouze pokud:

 • lze takové investice nabízet veřejně (tedy splňují podmínky uvedené v bodu 3 níže), nebo
 • nabízení investic je notifikováno a počet adresátů, kteří nejsou profesionálními zákazníky, nepřevyšuje 20.

2. Veřejné nabízení investic kvalifikovaným investorům

Nabídku investice do alternativních fondů obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem s oprávněním podle AIFMD směřovanou vůči kvalifikovaným investorům ZISIF umožňuje uveřejnit v případě, že jsou splněny následující podmínky:

 • obhospodařovatel fondu má povolení podle AIFMD (pro usnadnění správního řízení zjišťuje ČNB existenci takového povolení z dokumentace zaslané domovským orgánem dohledu obhospodařovatele v rámci notifikace),
 • záměr nabízet v ČR investice do zahraničního investičního fondu je notifikován ve smyslu § 315,
 • fond je zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle § 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF),
 • okruh podílníků, obmyšlených, zakladatelů, společníků nebo tichých společníků, a v případě svěřenského fondu i osob, které zvyšují majetek tohoto fondu smlouvou, je omezen pouze na kvalifikované investory; na tuto skutečnost musí být výslovně upozorněno při veřejném nabízení (§ 296 ZISIF).

3. Veřejné nabízení investic nekvalifikovaným investorům

Podle § 297 odst. 1 umožňuje ZISIF nabízet veřejně investice do zahraničních alternativních fondů v ČR nekvalifikovaným investorům pouze v případě zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálními fondy při splnění následujících podmínek:

 1. obhospodařovatel fondu má povolení podle AIFMD (existenci oprávnění ČNB standardně zjišťuje z dokumentace zaslané domovským orgánem dohledu obhospodařovatele v rámci notifikace),
 2. ČNB byl notifikován záměr nabízet investice do zahraničního investičního fondu v ČR ve smyslu § 315 ZISIF,
 3. fond je zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle § 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF),
 4. ČNB rozhodla podle § 297 odst. 3 ZISIF na žádost obhospodařovatele o tom, že je zahraniční investiční fond srovnatelný se speciálním fondem a
 5. v ČR je zřízeno tzv. kontaktní místo splňující podmínky § 306 ZISIF (v návaznosti na požadavek § 297 odst. 1 ZISIF).

Detailní informace k jednotlivým náležitostem jsou uvedeny v sekci B níže.

 

B. Bližší informace k podmínkám nabízení investic do zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD

Zápis do seznamu ČNB

Veřejné nabízení investic do jakéhokoliv zahraničního alternativního fondu v ČR je podmíněno jeho zapsáním do příslušného seznamu vedeného ČNB.

V souladu s § 295a odst. 1 a § 315 odst. 2 ZISIF lze investice do zahraničního alternativního fondu obhospodařovaného zahraničním obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD veřejně nabízet, pouze pokud je fond zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle § 597 písm. d) ZISIF, tj. nabídku lze uveřejnit nejdříve od okamžiku zapsání do seznamu. Tato podmínka se vztahuje na nabízení investic jak veřejnosti, tak i kvalifikovaným investorům. U zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných zahraničním obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD v případě zájmu pouze o neveřejné nabízení investic zapíše ČNB předmětný fond na seznam vedený ČNB podle § 597 písm. e) ZISIF. V případě splnění zákonných podmínek provede ČNB zápis do příslušného seznamu na základě obdržené notifikace automaticky a obhospodařovatel tedy nemusí ČNB podávat zvlášť žádost o zápis do seznamu (více k notifikaci viz níže).

S ohledem na výše uvedené zdůrazňujeme, že ČNB vede v návaznosti na § 597 ZISIF dva seznamy zahraničních investičních fondů:

 • seznam podle písm. d), na kterém musí být investiční fond zapsaný, pokud má zájem nabízet investice v ČR veřejně,
 • seznam podle písm. e) pro investiční fondy obhospodařované obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD, do nichž mají být investice nabízeny pouze jinak než veřejně.

V případě zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD může tedy obhospodařovatel zvolit, na který seznam má ČNB předmětný fond zapsat (s ohledem na to, zda mají být investice nabízeny veřejně či neveřejně). V případě, že obhospodařovatel svou volbu výslovně neupřesní v notifikační dokumentaci, kterou ČNB obdrží od domovského orgánu dohledu obhospodařovatele, ČNB zapíše zahraniční alternativní fond na seznam podle § 597 písm. d) ZISIF vzhledem k tomu, že zapsání na tento seznam umožňuje nabízet investice do zahraničního alternativního fondu veřejně i neveřejně a je tedy výhodnější. Pokud obhospodařovatel požaduje zápis zahraničního alternativního fondu na seznam podle § 597 písm. e) ZISIF (a tedy zamýšlí nabízet investice pouze neveřejně), musí o tom ČNB výslovně informovat. V rámci notifikace tak obhospodařovatel může učinit například v průvodním dopise.

Oznámení záměru nabízet investice do alternativního fondu (notifikace)

Základní podmínkou, kterou musí zahraniční obhospodařovatel s povolením podle AIFMD splnit v souvislosti s nabízením investic do alternativního fondu v ČR je oznámení tohoto záměru příslušnému orgánu dohledu členského státu, v němž má obhospodařovatel své sídlo. Náležitosti, které musí oznámení splňovat, jsou stanoveny ustanoveními právního řádu domovského státu obhospodařovatele, kterými jsou transponovány požadavky čl. 32 AIFMD. V praxi se bude jednat o požadavky obdobné těm stanoveným v § 312 odst. 2 ZISIF pro investiční fondy založené podle českého práva, které mají být nabízeny v jiném členském státě. Příslušný domovský orgán dohledu obhospodařovatele obdržené oznámení, spolu s potvrzením o tom, že obhospodařovatel dotčeného fondu má povolení podle AIFMD, zašle ČNB. Zároveň o postoupení dokumentace vyrozumí obhospodařovatele.

Notifikace podle čl. 32 AIFMD, kterou se oznamuje záměr nabízet investice v ČR do zahraničního alternativního fondu, se činí výlučně prostřednictvím domovského orgánu dohledu zahraničního obhospodařovatele s povolením podle AIFMD obhospodařujícího předmětný fond. Oznámení (notifikaci) učiněné obhospodařovatelem fondu přímo u ČNB není účinné.

Dokumenty předávané orgánem dohledu členského státu EU v případě notifikačních procedur stanovených AIFMD přijímá ČNB na e-mailovou adresu, kterou s ostatními orgány dohledu sdílí prostřednictvím Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). Oznámení vymezuje § 315 ZISIF. Oznamovatel se této vzájemné výměny informací mezi orgány dohledu neúčastní.

Notifikační procedura podle § 315 ZISIF není zpoplatněna.

Srovnatelnost zahraničního alternativního fondu se speciálním fondem

Jednou z podmínek pro veřejné nabízení investic do zahraničních alternativních fondů nekvalifikovaným investorům je podle § 297 odst. 1 ZISIF rozhodnutí ČNB o tom, že předmětný zahraniční alternativní fond je srovnatelný se speciálním fondem, tj. tuzemským investičním fondem určeným veřejnosti, který není standardním fondem (blíže ke srovnatelnosti s právem cizího státu viz § 626 ZISIF). ČNB o srovnatelnosti rozhodne na základě žádosti podané obhospodařovatelem podle § 297 odst. 3 ZISIF. Žádost musí být podána elektronicky a musí obsahovat následující náležitosti vymezené v § 34 Vyhlášky[5]:

 • identifikační údaje obhospodařovatele a zahraničního alternativního fondu;
 • statut a společenskou smlouvu zahraničního alternativního fondu, nebo srovnatelné dokumenty;
 • výroční zprávu zahraničního alternativního fondu za uplynulý rok;
 • smlouvu uzavřenou zahraničním obhospodařovatelem s povolením podle AIFMD s tzv. kontaktním místem nebo její návrh (podle § 306 odst. 1 ZISIF);
 • znění právních předpisů, kterými se řídí zahraniční alternativní fond, jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář;
 • analýzu srovnatelnosti pravidel pro nabízení, obhospodařování, administraci, investování a ochranu majetku zahraničního alternativního fondu s pravidly pro speciální fond.

Základem pro rozhodnutí, že je zahraniční fond srovnatelný se speciálním fondem, je srovnatelnost rámce, jemuž podléhá nejen zahraniční alternativní fond, ale i jeho obhospodařovatel, administrátor a depozitář. ČNB provede posouzení srovnatelnosti zejména na základě analýzy srovnatelnosti pravidel předložené obhospodařovatelem jako součást žádosti. Součástí analýzy srovnatelnosti pravidel je i závěr o srovnatelnosti podle § 626 odst. 1 ZISIF, který musí obsahovat odůvodnění, proč se žadatel domnívá, že jsou jednotlivá pravidla/kritéria srovnatelná.

V případě splnění podmínky srovnatelnosti, ČNB žádosti o určení srovnatelnosti zahraničního alternativního fondu se speciálním fondem vyhoví a následně ke dni právní moci rozhodnutí[6] zapíše tento fond do seznamu automaticky obdobně podle § 504 ZISIF. Žádost o zápis do seznamu se tedy v takovém případě nepodává.

Podmínky srovnatelnosti zahraničního alternativního fondu a pravidel pro jeho obhospodařování:

Obhospodařovatel: Východiskem pro určení srovnatelnosti v oblasti správy fondu je oprávnění obhospodařovatele (správce) překročit rozhodný limit (povolení podle AIFMD). Splnění této podmínky zjišťuje ČNB v praxi z notifikační dokumentace domovského orgánu dohledu, je však možné tuto skutečnost doložit i jiným způsobem. Zde by však bylo nutné provádět další dokazování, které by vedlo k nehospodárnému prodloužení řízení a zbytečným administrativním nákladům i na straně žadatele (notifikace je pro vznik oprávnění veřejně nabízet investice do zahraničního alternativního fondu ostatně vždy nezbytná). Je tedy doporučená časová souslednost kroků, kdy je nejprve provedena notifikace, která je i pro žadatele efektivnější.

K určení srovnatelnosti musí obhospodařovatel rovněž doložit, že podléhá dohledu v rozsahu srovnatelnému s dohledem, který vůči obhospodařovateli speciálních fondů vykonává ČNB. Příslušný orgán dohledu musí mít rovněž přiměřené pravomoci k výkonu dohledu, tj. pravomoci zahrnující kontrolní činnost, vyžádání informací a v případě zjištění nedostatků i pravomoc uložit nápravná opatření či sankce.

Depozitář: Zahraniční fond musí mít depozitáře, který splňuje požadavky stanovené ZISIF, tedy zejména se v návaznosti na § 69 ZISIF musí jednat o osobu srovnatelnou s bankou nebo obchodníkem s cennými papíry, která splňuje obezřetnostní požadavky a podléhá při výkonu této činnosti dohledu. Zároveň musí být naplněny požadavky na řízení střetu zájmů mezi depozitářem a obhospodařovatelem. Srovnatelná musí být i role, kterou depozitář vykonává vůči fondu, tedy zejména jeho kontrolní povinnosti vůči obhospodařovateli.

Srovnatelnost fondu: Požadavky vztahující se k samotnému fondu rovněž musí být srovnatelné s požadavky stanovenými českou právní úpravou pro speciální fondy, včetně například minimální výše fondového kapitálu[7].

K pravidlům pro nabízení investic, obhospodařování, administraci a investování majetku investičního fondu a ochrany investorů, musí obhospodařovatel doložit srovnatelnost požadavků na transparentnost obhospodařování, jako například povinnost ověření účetní uzávěrky nezávislým auditorem, povinnosti zveřejňovat určité informace (statut, výroční zpráva) či poskytnout informace investorovi na žádost. Dalším posuzovaným kritériem je srovnatelnost zákonných omezení skladby majetku fondu, povolených investičních limitů, podmínek přijetí a poskytnutí úvěrů nebo zápůjček, využití pákového efektu a dále techniky obhospodařování.

Kritéria, jimž musí být v tomto zahraniční alternativní fond podřízen, musí být srovnatelná s požadavky ZISIF a nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Pravidla stanovená pro oceňování majetku a dluhů fondu (mj. četnost a způsob) a vydávání a odkupování účasti na fondu musí zajišťovat srovnatelnou ochranu jako tu, kterou zavádí ZISIF. Kromě právního rámce posuzuje ČNB zároveň konkrétní vnitřní úpravu předmětného fondu, zejména konkrétní investiční strategii (fund rules) a další podmínky, kterými se předmětný fond řídí na základě svých vnitřních dokumentů.

 

III. Zahraniční alternativní fondy obhospodařované obhospodařovatelem se sídlem v jiném členském státě EU, který nemá povolení podle AIFMD (tzv. podlimitní obhospodařovatelé)

 A. Způsoby nabízení investic do zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD

Neveřejné nabízení investic do zahraničních alternativních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD, kvalifikovaným investorům není omezeno. Nabídku investice kvalifikovaným investorům lze učinit též veřejně při splnění následujících podmínek:

 • fond je na žádost obhospodařovatele zapsán do příslušného seznamu vedeného ČNB podle § 597 písm. d) ZISIF (v souladu s § 295a odst. 1 a § 310 odst. 2 ZISIF),
 • okruh podílníků, obmyšlených, zakladatelů, společníků nebo tichých společníků, a v případě svěřenského fondu i osob, které zvyšují majetek tohoto fondu smlouvou, je omezen pouze na kvalifikované investory; na tuto skutečnost musí být výslovně upozorněno při veřejném nabízení (§ 296 ZISIF).

V návaznosti na § 297 odst. 2 ZISIF nelze u těchto fondů žádat o srovnatelnost se speciálním fondem. Dochází tedy k aplikaci § 626 odst. 3 ZISIF[8], který ve spojení s § 296 ZISIF zakazuje veřejně nabízet investice do takových fondů nekvalifikovaným investorům. Neveřejně lze nekvalifikovaným investorům investice do fondu nabízet, pouze pokud počet nekvalifikovaných investorů (adresátů nabídky) nepřevyšuje 20 (v souladu s § 295a odst. 2 ZISIF).

 

B. Bližší informace k podmínkám nabízení investic do alternativních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD

Zápis do seznamu ČNB

Veřejné nabízení investic do jakéhokoliv zahraničního alternativního fondu v ČR je podmíněno jeho zapsáním do příslušného seznamu vedeného ČNB.

V případě veřejného nabízení investic do zahraničního alternativního fondu obhospodařovaného zahraničním obhospodařovatelem, který nemá povolení podle AIFMD, musí být fond v návaznosti na § 295a odst. 1 a § 310 odst. 2 ZISIF zapsán do seznamu podle § 597 písm. d) ZISIF. Vzhledem k tomu, že u těchto zahraničních investičních fondů neprobíhá notifikační procedura podle čl. 32 AIFMD, zápis do seznamu provede ČNB na základě žádosti obhospodařovatele podle § 503 ZISIF. Žádost o zápis do seznamu musí mít náležitosti stanovené v § 28 Vyhlášky.

 

IV. Správní řízení u ČNB

Podání žádosti

Žádost o posouzení srovnatelnosti nebo žádost o zápis do seznamu lze u ČNB v návaznosti na § 50 Vyhlášky, resp. § 532 ZISIF podat pouze v elektronické podobě

 1. na adresu elektronické podatelny ČNB (podatelna@cnb.cz) nebo
 2. do datové schránky ČNB (8tgaiej)

Oba údaje jsou uvedeny na internetových stránkách ČNB (https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty.html).

Každá žádost musí splňovat požadavky stanovené Vyhláškou. K podání žádosti lze využít elektronické formuláře ČNB dostupné na webu ČNB[9], které předepsané náležitosti uvádějí.

Přijetím žádosti o posouzení srovnatelnosti ČNB zahájí správní řízení podle českého práva. Obecným právním předpisem je správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Zvláštní požadavky jsou stanoveny zejména ZISIF a Vyhláškou.

Jazyk podání a řízení před Českou národní bankou

Jednacím jazykem je podle § 16 správního řádu český jazyk. Správní řád rovněž umožňuje účastníkům v řízení jednat a předkládat písemnosti ve slovenském jazyce. Jazykový požadavek platí pro samotné podání i jeho přílohy.

V návaznosti na § 16 odst. 2 správního řádu musí být písemnosti vyhotovené v cizím jazyce, vyjma slovenského jazyka, předloženy v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud ČNB účastníkovi řízení nesdělí, že takový překlad nevyžaduje.

V případě účetních závěrek a výročních zpráv, včetně konsolidovaných, ČNB akceptuje i jejich předložení v anglickém jazyce. Jiné dokumenty v anglickém jazyce je nutné předložit i s překladem, není však vyžadován úředně ověřený překlad.

Pro dokumenty v jiném než anglickém jazyce platí § 16 odst. 2 správního řádu v plném rozsahu.

 

Správní poplatky

Zápis do seznamů zahraničních investičních fondů[10] vedených ČNB podle § 597 písm. d) a e) ZISIF není zpoplatněn. Také notifikační procedura podle § 315 ZISIF není zpoplatněna.

Podání žádosti o posouzení srovnatelnosti zahraničního alternativního fondu se speciálním fondem podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 5.000 Kč ve vztahu ke každému zahraničnímu investičnímu fondu (položka 66 odst. 9 písm. q) sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích [č. 634/2004 Sb.]).

S následným setrváním na seznamu vedeném ČNB a nabízením investic do zahraničních alternativních fondů v ČR nejsou spojeny žádné poplatky. Podle § 5 zákona o správních poplatcích jsou poplatky stanovené na základě tohoto zákona splatné buď při přijetí podání, nebo nejpozději před provedením úkonu. Není-li správní poplatek zaplacen při podání žádosti, vyzve ČNB žadatele, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dní ode dne, který následuje po doručení této výzvy. Nezaplatí-li žadatel poplatek v této lhůtě, ČNB zahájené řízení o žádosti zastaví, nebo úkon neprovede.

Správní poplatky v souvislosti se správními řízeními ČNB je možné uhradit bezhotovostním převodem na číslo účtu: 78-69193891/0710 nebo v hotovosti na pobočkách ČNB. Informace o pobočkách ČNB včetně úředních hodin jsou k dispozici na webových stránkách https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/zastoupeni-cnb/index.html.

ČNB doporučuje správní poplatek hradit až na základě výzvy k zaplacení správního poplatku, v níž ČNB žadateli sdělí číslo účtu a příslušný variabilní symbol, který ČNB odvozuje z čísla správního spisu (spisové značky).

---------

[1] Využitím pákového efektu se pro účely ZISIF rozumí jakékoliv použití postupů vedoucích ke zvýšení expozice, například přijetí úvěru nebo zápůjčky peněžních prostředků nebo investičních nástrojů anebo investování do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu obsahujících derivát (§ 16 odst. 4 ZISIF).

[2] Bližší informace k vymezení veřejné nabídky poskytuje FAQ ČNB k definici veřejné nabídky.

[3] Tedy osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 ZPKT.

[4] V souladu s AIFMD umožňuje § 315 ZISIF nabízení investic do alternativních fondů formou tzv. „private placement“ pouze pro profesionální zákazníky (tj. užší kategorii osob než jsou kvalifikovaní investoři).

[5] Pokud je předložení některé přílohy žádosti vyžadované Vyhláškou vyloučeno z povahy věci, pak je nutno použít § 51 odst. 1 Vyhlášky a žadatel tedy „uvede tuto skutečnost v samostatné příloze k žádosti společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží“.

[6] Podle § 73 správního řádu je rozhodnutí ČNB pravomocné, pokud již proti němu nelze podat odvolání (resp. v případě ČNB rozklad). Právní moc tedy nastane buď marným uplynutím 15-ti denní lhůty pro podání rozkladu nebo okamžikem, kdy se všichni účastníci řízení vzdají práva na podání rozkladu (například při zájmu urychlit průběh řízení). Rozklad upravuje § 152 správního řádu, a to zejména odkazem na pravidla pro odvolání podle § 81 až 93 správního řádu.

[7] Minimální výše fondového kapitálu fondu kolektivního investování je v návaznosti na § 208 odst. 1 ZISIF 1 250 000 EUR.

[8] Zahraniční investiční fond, který není srovnatelný se standardním fondem, a u nějž ČNB nerozhodla, že je srovnatelný se speciálním fondem, se považuje za srovnatelný s fondem kvalifikovaných investorů.

[9] http://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni/povolovaci-a-schvalovaci-rizeni-investicni-spolecnosti-a-investicni-fondy/index.html

[10] V případě zahraničního investičního fondu, který vytváří podfondy, se zahraničním investičním fondem rozumí každý jednotlivý podfond.