Může standardní podřízený fond investovat do takového řídícího standardního fondu, který investuje více než 10 % majetku do jiných fondů kolektivního investování?

Standardní fond může investovat do cenných papírů vydávaných jiným fondem kolektivního investování jen při splnění určitých podmínek. Z § 10 odst. 1 nařízení vlády vyplývá omezení, podle kterého standardní fond kolektivního investování nesmí investovat do takového fondu, kterým sám investuje více než 10 % majetku do jiného fondu kolektivního investování. Smyslem je omezit nežádoucí kaskádový efekt (bod 39 preambule směrnice UCITS IV).

Omezení však nedopadá na podřízený (feeder) standardní fond. Podřízený standardní fond podle § 246 odst. 1 ZISIF a § 2 odst. 2 nařízení vlády investuje výlučně do cenných papírů řídícího (master) standardního fondu a doplňkových hodnot, vymezených jako vklady a finanční deriváty sloužící k efektivnímu obhospodařování majetku.1 Pravidla k omezení kaskádového efektu uvedená v § 10 a 11 nařízení vlády (a další pravidla pro skladbu majetku a způsob rozkládání rizik standardního fondu uvedená v části druhé nařízení vlády) se do investování podřízeného standardního fondu promítnou pouze zprostředkovaně, skrze investování řídícího standardního fondu. Podřízený standardní fond proto může investovat i do takového řídícího standardního fondu, který investuje více než 10 % majetku do jiných fondů kolektivního investování ve smyslu § 10 odst. 1 nařízení vlády.

Uvedený závěr podporuje i odpovídající ustanovení směrnice UCITS IV (bod 50 preambule a čl. 58(1), podle kterého se pro podřízený standardní fond výslovně uplatní mj. výjimka ze zákazu podle čl. 50, upřesněného čl. 55 odst. 1, investovat do jiného fondu kolektivního investování, který investuje více jak 10 % majetku (případně až 20 %) do jiných fondů kolektivního investování. Na řídící standardní fond se pravidlo čl. 50(1)(e)(iv) a čl. 55 k zamezení kaskádového efektu uplatní v plném rozsahu.

Uvedené závěry zcela odpovídají smyslu master-feeder struktur standardních fondů, tj. umožnit podřízenému standardnímu fondu investovat v souladu s pravidly UCITS fondů nepřímo, prostřednictvím master fondu. Opačný závěr by vedl k omezení možnosti řídícího standardního fondu využívat limitů pro realizování investiční politiky srovnatelně s ostatními standardními fondy.

--------

1 V případě samosprávného investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem (SICAV), také majetek sloužící provozu investičního fondu podle § 16 nařízení vlády.