Jaký dopad na pojišťovny má skutečnost, že nově nejsou vyloučeny z působnosti zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích?

Dne 19. 11. 2014 nabyla účinnosti novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích č. 261/2014 Sb.1, která zejména

 • vypouští výjimku, podle které se úprava v něm obsažená netýká činnosti pojišťoven (s výjimkou některých požadavků na odbornost),
 • doplňuje do tohoto zákona informační povinnosti pojistitelů před uzavřeníma během trvání pojistné smlouvy, dříve obsažené v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů,
 • doplňuje, že nově ZPZ upravuje nejen zprostředkování, ale i nabízení pojištění.

V souvislosti s tím je třeba zkoumat, co uvedené změny znamenají pro pojišťovny.

I. Informační povinnosti

Do nabytí účinnosti OZ dne 1. 1. 2014 byly informační povinnosti pojišťoven jako pojistitelů upraveny v § 65 až 67 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Po zrušení zákona o pojistné smlouvě občanským zákoníkem neexistovala zvláštní právní úprava informačních povinností pojišťoven a postupovalo se podle obecných ustanovení občanského zákoníku s tím, že Česká  asociace pojišťoven k této problematice vydala samoregulační standardy2.

Tento stav však nebyl v souladu s evropským právem, neboť nebyla řádně transponována některá ustanovení evropských směrnic (zejména směrnice 2002/83/ES o životním pojištění, ve znění pozdějších úprav), a vytvářel nejistotu ohledně rozsahu povinně poskytovaných informací. Proto byla přijata novela ZPZ č. 261/2014 Sb. Ta upravila informační povinnosti pojišťoven jako pojistitelů
doplněním § 21a až 21d ZPZ, které v podstatě přebírají zrušenou úpravu ze zákona o pojistné smlouvě.

Pojišťovna jako pojistitel je podle ZPZ povinna poskytovat svým klientům (zájemcům o pojištění a pojistníkům) následující informace:

 • Předsmluvní informace poskytované zájemci o pojištění (§ 21a ZPZ).
 • Informace poskytované během trvání pojištění (§ 21b ZPZ); tato povinnost se týká všech platných pojistných smluv uzavřených pojišťovnou a nelze ji proto omezovat pouze na pojistné smlouvy uzavřené až po nabytí účinnosti novely č. 261/2014 Sb.

Formu a způsob poskytnutí těchto informací řeší § 21c ZPZ. Uvedenými informačními povinnostmi nejsou dotčena ustanovení OZ upravující smlouvy o finančních službách uzavíraných se spotřebitelem (§ 21d ZPZ).

Rozšíření působnosti ZPZ na nabízení pojištění se týká jen výše uvedených informační povinnosti pojistitele. Ostatní povinnosti podle ZPZ jsou i nadále vázány na zprostředkovatelskou činnost, popřípadě likvidaci pojistných událostí. 

II. Registrace
Bude-li pojišťovna nabízet zájemcům o pojištění uzavření pojistné smlouvy s touto pojišťovnou, nejde o zprostředkovatelskou činnost, protože chybí zprostředkování uzavření smlouvy mezi různými osobami (viz § 2445 a 2483 OZ).

V případě zprostředkování pojištění jiné pojišťovny ale jde o zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví ve smyslu § 3 písm. a) ZPZ. Obecně je zprostředkování pojištění vyhrazeno pojišťovacím zprostředkovatelům (§ 4 ZPZ).

Přitom platí, že zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví je činností související  s pojišťovací činností podle § 3 odst. 1 písm. n) ZPOJ. Pojišťovna může tuto činnost vykonávat pouze na základě povolení podle § 13 odst. 1 ZPOJ. Podmínkou tohoto povolení je prokázání dostatečné schopnosti související činnosti provozně a finančně zabezpečit. Vzhledem k tomu, že

 • doposud pojišťovně postačovalo k provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví povolení k této související činnosti podle ZPOJ, toto povolení lze jako dosud považovat za speciální k úpravě v § 4 ZPZ;
 • při vydání povolení se přezkoumává schopnosti pojišťovny tuto činnost provozovat a opětovné zkoumání téhož při registraci podle ZPZ by bylo nadbytečné;
 • novela ZPZ č. 261/2014 Sb. nabyla účinnosti dnem vyhlášení, aniž by v přechodných ustanoveních poskytla prostor pro registraci stávajících pojišťoven jako pojišťovacích zprostředkovatelů;

ČNB se domnívá, že pojišťovně k provozování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví i nadále postačuje povolení vydané podle ZPOJ a že tedy není třeba podstoupit registraci podle ZPZ. Právní úprava povolení k zprostředkovatelské činnosti podle ZPOJ je speciální úpravou k obecné úpravě registrace v ZPZ, a proto není třeba mít duplicitně povolení a registraci.

 

III. Povinnosti pojišťovny při zprostředkování
Pojišťovna poskytuje na základě ZPOJ zprostředkovatelské služby na základě povolení podle ZPOJ. Formálně tedy naplní definici pojišťovacího zprostředkovatele podle § 3 písm. b). Z dalších ustanovení ZPZ ale plyne, že pojišťovacím zprostředkovatelem jsou jen osoby uvedené v § 4, tedy osoby registrované jako pojišťovací zprostředkovatel. To dokládá 

 • nadpis § 4, z něhož plyne, že pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí ti, kdo vykonávají zprostředkovatelskou činnost na základě ZPZ
 • obtížnost zařazení jiných „pojišťovacích zprostředkovatelů“ do režimu ZPZ, který rozlišuje povinnosti do značné míry podle kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, jiní „zprostředkovatelé“ ale do žádné kategorie nespadají
 • úprava přeshraničního podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů, která navazují na směrnici 2002/92/ES o zprostředkování v pojišťovnictví, ta se  přitom výslovně netýká pojišťoven, a
 • rozlišování pojišťovacích zprostředkovatelů a jiných osob provozujících zprostředkovatelskou činnost v § 21 ZPZ.

Povinnosti uložené pojišťovacím zprostředkovatelům se proto na pojišťovnu neuplatní.

Na pojišťovnu však některé povinnosti podle ZPZ dopadnou přímo podle § 21 odst. 1 tohoto zákona3. Toto ustanovení se netýká jen pojišťovacích zprostředkovatelů, ale všech osob vykonávajících zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

Nadále také platí obecná povinnost pojišťovny jednat s odbornou péčí a obezřetně podle § 6 ZPOJ, která se vztahuje na všechny činnosti pojišťovny. Z povinnosti pojišťovny jednat při zprostředkování pojištění   odbornou péčí podle § 6 odst. 1 ZPOJ a § 21 odst. 1 ZPZ lze dovodit, že povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele, které jsou dále uvedeny v § 21, lze považovat za základní standard naplnění odborné péče v oblasti zprostředkování pojišťovnou. Nakolik se pro pojišťovnu uplatní povinnosti pojišťovacího agenta nebo makléře (případně i jiného typu zprostředkovatele) záleží na konkrétním postavení, ve kterém bude při zprostředkování jednat.

 

IV. Odborná způsobilost a důvěryhodnost zaměstnanců pojišťovny

Přestože dříve byly pojišťovny z působnosti ZPZ obecně vyňaty, platila pro ně podle § 2 písm. a) ZPZ povinnost zajistit u zaměstnanců, „kteří se přímo podílejí na uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv, anebo na [pojišťovnami] provozované zprostředkovatelské činnosti“, důvěryhodnost a odbornost podle ZPZ (odbornost na úrovni základního stupně).
Povinnost odbornosti a důvěryhodnosti podle § 18 a 19 ZPZ se nově týká jen pojišťovacích zprostředkovatelů (a dále odpovědných zástupců a samostatných likvidátorů).

Odbornost a důvěryhodnost jsou ale důležitým prvkem provozní připravenosti k poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví (podle § 13 odst. 1 ZPOJ musí žadatel o povolení pojišťovny mj. prokázat schopnost provozně zabezpečit výkon povolených činností). Vytvářejí také nezbytné podmínky pro obezřetný výkon činnosti podle § 6 ZPOJ a naplnění povinnosti odborné péče podle stejného ustanovení a § 21 ZPZ.

S ohledem na to považujeme za správné, aby pojišťovny plnily podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti zaměstnanců obdobně jako doposud, tedy v rozsahu zabezpečení podmínek důvěryhodnosti (§ 19 ZPZ) a odborné způsobilosti nejméně pro její základní stupeň (§ 18 ZPZ) u zaměstnanců pojišťovny, kteří se přímo podílejí na uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv, anebo na jimi provozované zprostředkovatelské činnosti (§ 2 písm. a) ZPZ ve znění před novelou č. 261/2014 Sb.).

 

V. Zajišťovny a zahraniční pojišťovny

Výše uváděná pravidla pokud jde o registrace, odbornou péči nebo odbornost pojišťoven se obdobně týkají i zajišťoven.

U zahraničních pojišťoven působících na území ČR může být situace odlišná v závislosti na rozsahu jejich povolení od domovského orgánu dohledu. V případě pochybností doporučujeme obrátit se na ČNB podle pravidel pro kvalifikované dotazy.

---------

1 Zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.

2 Samoregulační standardy ČAP na téma: Modelace vývoje pojištění, Předsmluvní informace, Standardizovaný ukazatel nákladovosti, Rekapitulace stavu pojistné smlouvy (www.cap.cz).

3 V § 21 odst. 1 upravuje ZPZ základní pravidlo odborné péče, povinnost chránit zájmy spotřebitele a poskytovat dostatečné a transparentní informace.