Postavení kvalifikovaného investora podle přechodných ustanovení v ZISIF

Pokud dochází k přeměně nesamosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů na samosprávný, mohou v něm i poté držet účast investoři s investicí alespoň 1 mil. Kč podle dřívějších předpisů nebo je nutná investice alespoň 125 000 eur podle ZISIF? 

Podle § 649 ZISIF platí, že kdo se považoval za kvalifikovaného investora podle zákona o kolektivním investování, považuje se za něj i nadále, ve vztahu k tomu fondu, do něhož investoval ještě za účinnosti zákona o kolektivním investování. To platí jen do doby, než svou investici v tomto fondu ukončí.1 Změna způsobu obhospodařování fondu nic nemění na tom, že jde stále o stejný fond (nedošlo k zrušení a zániku původního fondu, trvají právní vztahy, zůstává stejné IČ apod.). Změna povahy investičního fondu kvalifikovaných investorů z nesamosprávné na samosprávnou tak nemá u investorů, kteří investovali před účinností ZISIF částku nižší než ekvivalent 125 000 eur, za následek nutnost zvýšit investici.

To je samozřejmě relevantní jen u kvalifikovaných investorů podle § 272 odst. 1 písm. i), tedy těch investorů, jejichž postavení kvalifikovaného investora je založeno právě a jen na výši investice, tj. nejsou finanční institucí, profesionálním zákazníkem aj. Minimální výše investice do fondu kvalifikovaných investorů přitom byla podle zákona o kolektivním investování 1 000 000 Kč, od účinnosti ZISIF (19. 8. 2013) se limit zvýšil na částku odpovídající 125 000 eur.

Uvedený závěr odpovídá nejen znění, ale i smyslu zákona, kterým je nepochybně chránit investici těch osob, které v dobré víře investovaly podle dřívější úpravy.

Způsob obhospodařování fondu nemá z hlediska § 649 ZISIF význam už proto, že v případě samosprávného i nesamosprávního investičního fondu

  1. majetek obhospodařuje obhospodařovatel povinný odbornou péčí, samostatně v licenčním řízení posuzovaný, a
  2. případnou vhodnost řízení samosprávného fondu ze strany investora se zkoumá při schvalování kvalifikované účasti, tedy ne každé účasti a na základě jiných, podstatnějších kritérií, než je výše investice.