Nabídka cenných papírů nabývaných do obhospodařovaného majetku

Jde o veřejnou nabídku, pokud emitent osloví v České republice pouze obchodníky s cennými papíry, ale ti pořídí nabízené cenné papíry do majetku několika set klientů, jejichž majetek obhospodařují?

Jedním z klíčových znaků veřejné nabídky investičních cenných papírů je podle § 34 odst. 1 ZPKT oslovení širšího okruhu osob. Pokud emitent osloví pouze obchodníky s cennými papíry, nepůjde o veřejnou nabídku, a to bez ohledu na to, že tito obchodníci mohou koupit nebo upsat nabízené cenné papíry na účet většího množství drobných investorů, jejichž majetek obhospodařují. O veřejnou nabídku půjde tím méně v případě, pokud do portfolií zákazníků umístí obchodník s cennými papíry takové cenné papíry, které pro své zákazníky sám vyhledal.

Tuto situaci nelze považovat ani za obcházení pravidel veřejné nabídky, neboť rozhodování o nabytí cenných papírů nebudou činit drobní investoři, ale na jejich účet a v jejich zájmu profesionální obchodníci s cennými papíry, jejichž oslovení nevyžaduje splnění podmínek pro veřejnou nabídku a kteří by měli i tak kvalifikovaně vyhodnotit vhodnost nabytí cenných papírů do majetku zákazníků.

O obcházení zákona by bylo možné mluvit v případě, že by obchodník s cennými papíry uzavíral smlouvu o obhospodařování proto, aby s jejím využitím mohl širší okruh zákazníků nabýt nabízené cenné papíry bez splnění povinností stanovených v souvislosti s veřejnou nabídkou. Na tento záměr bude možné usuzovat například z toho, že po nabytí nabízených cenných papírů do majetku klientů jsou smlouvy o obhospodařování systematicky a s vědomím emitenta ukončovány, nebo že smlouvy nebo propagační materiály obchodníka s cennými papíry uvádějí investice do konkrétních cenných papírů, aniž by byly podmínky veřejné nabídky splněny.

Uvedené pravidlo platí jak v případě nabídky investičních cenných papírů podle ZPKT, tak při nabízení cenných papírů investičních fondů podle ZISIF. ZISIF také používá pojem „veřejné nabízení“ a také v kontextu tohoto zákona je podstatná ochrana drobných investorů, kterou dostatečně zajistí obchodník s cennými papíry. Zároveň ovšem upozorňujeme, že ZISIF podmiňuje nabízení cenných papírů některých investičních fondů získáním příslušného oprávnění i v případě, že tyto cenné papíry nejsou nabízeny veřejně.