Aplikují se pravidla ZPKT na investiční společnost, který obhospodařuje majetek investičního fondu jiné investiční společnosti?

Ve smyslu § 11 odst. 1 ZISIF jsou investiční společnosti a zahraniční osoby s povolením podle § 481 ZISIF oprávněny, v rozsahu uvedeném v povolení uděleném Českou národní bankou, obhospodařovat investiční fondy a zahraniční investiční fondy, provádět administraci těchto fondů a poskytovat některé investiční služby.

Jednou z těchto investičních služeb je obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (individuální správa portfolia). Při poskytování této investiční služby se na investiční společnost nebo obdobnou zahraniční osobu hledí jako na obchodníka s cennými papíry a musí plnit právní povinnosti obdobně jako obchodník s cennými papíry.1) Rozlišování mezi obhospodařováním investičních fondů a zahraničních investičních fondů a individuální správnou portfolia má proto značné praktické dopady.

V praxi může nastat situace, kdy investiční společnost nebo obdobná zahraniční osoba (případně samosprávný fond) pověří jinou investiční společnost či obdobnou zahraniční osobu podle § 23 ZISIF obhospodařováním pouze části majetku investičního fondu, který již ve smyslu ZISIF obhospodařovatele má. V takovém případě obhospodařování (části) majetku fondu nepředstavuje obhospodařování fondu podle ZISIF. Ostatně je zřejmé, že ZISIF nepočítá s více obhospodařovateli jednoho fondu.

V těchto případech se jedná o individuální správu portfolia. Pokud se takto svěřený majetek skládá z investičních nástrojů, pověřená investiční společnost nebo obdobná zahraniční osoba je při obhospodařování části majetku investičního fondu povinna plnit právní povinnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu obdobně jako obchodník s cennými papíry.

Naopak obhospodařování investičního fondu podle ZISIF je samostatným typem služby a pravidla v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu se na něj neuplatní.

Pokud by se jednalo o svěření majetku fondu, který spočívá v jiných hodnotách než investičních nástrojích (nemovitosti, pohledávky aj.), platí stejné principy. Ze strany investiční společnosti půjde o poskytování služby „správa majetku zákazníka, jehož součástí není investiční nástroj“ podle § 11 odst. 6 písm. b) ZISIF, nikoliv o obhospodařování fondu. Pokud ovšem nejde o investiční nástroje, neuplatní se na tuto činnost pravidla pro individuální správu portfolia podle ZPKT a investiční společnost musí dodržovat pravidla, která se se týkají individuální správy aktiv, podle toho, o jaká aktiva se jedná a zda pro tento typ aktiv nějaká pravidla existují.

 

____________________ 
1 Shodně důvodová zpráva k § 33 ZISIF.