Jaká lhůta se uplatní pro uchovávání dokumentů týkajících se poskytnutých investičních služeb obchodníkem s cennými papíry, který je zároveň bankou?

Podle § 17 odst. 1 ZPKT obchodník s cennými papíry uchovává dokumenty týkající se poskytnuté investiční služby nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu. Podle § 21 odst. 2 ZoB jsou banky a pobočky zahraničních bank povinny uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu nejméně 10 let.

Ustanovení § 21 odst. 2 ZoB se týká všech obchodů banky, včetně obchodů při poskytování investičních služeb. Toto ustanovení přitom není nijak v rozporu s ustanovením § 17 odst. 1 ZPKT, protože ze ZPKT neplyne, že by obchodník měl povinnost dokumenty po uplynutí 5 let skartovat. Obě ustanovení tak plně obstojí vedle sebe, s tím, že okruh dokumentů o poskytování investičních služeb uchovávaných podle ZoB je užší, neboť ne každý dokument, který souvisí s poskytnutím investiční služby, lze označit za doklad o provedení obchodu.

Obchodníci s cennými papíry, kteří jsou zároveň bankou, tak v tomto případě dodržují vedle ZPKT ještě dodatečné pravidlo dle ustanovení § 21 odst. 2 ZoB platné pouze pro banky. Obdobně je vůči pravidlu v ZPKT speciální i § 16 odst. 2 zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podle kterého údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává povinná osoba nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu. Ke shodnému závěru ohledně uplatnění lhůt dochází i odborná literatura, dle které „[s]tanovením této lhůty (rozuměj lhůty dle § 17 odst. 1 ZPKT) však nejsou derogovány povinnosti archivace a příslušné archivační lhůty podle jiných právních předpisů.“1

---------

1 Husták, Z., in Husták., Z. a kol., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. C. H. Beck, 2012, s. 256.