Kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu a nároky na státní příspěvek

Eviduje penzijní společnost v aktivech transformovaného fondu pohledávku za státem z titulu státního příspěvku? Pokud ano, jaká riziková váha pro účely stanovení kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu jí náleží?

1. Státní příspěvek je osobním nárokem účastníka a penzijní společnost je pouze zákonem pověřena k jeho uplatnění u státu (srov. § 13 až 16 a § 191 odst. 6 ZDPS), ve prospěch tohoto účastníka. Uplatnění nároku na státní příspěvek proto nezakládá pohledávku penzijní společnosti, resp. transformovaného fondu, vůči státu. Státní příspěvek připadá do majetku transformovaného fondu až připsáním na účet transformovaného fondu. Do té doby je závazkem státu, který sice je vymahatelný penzijní společností, ale ve prospěch účastníka.

Podání žádosti o poskytnutí státního příspěvku, kterou penzijní společnost podává souhrnně za všechny účastníky, u nichž má za to, že jim vznikl nárok na poskytnutí státního příspěvku, nepovažujeme za uskutečnění účetního případu, který by vedl ke zvýšení aktiv penzijní společnost, resp. transformovaného fondu. Za uskutečnění účetního případu, v jehož důsledku dojde ke zvýšení aktiv transformovaného fondu, považujeme až přijetí peněžních prostředků od Ministerstva financí. Majetek v transformovaném fondu se nezvyšuje o částku vyčíslenou v žádosti o poskytnutí státního příspěvku, kterou penzijní společnost předkládá za účastníky Ministerstvu financí, ale pouze o peněžní prostředky skutečně poskytnuté Ministerstvem financí jako státní příspěvek.

Není proto důvodné, aby od okamžiku podání žádosti o poskytnutí státního příspěvku do okamžiku přijetí peněžních prostředků od Ministerstva financí penzijní společnost účtovala v aktivech transformovaného fondu o "pohledávce vůči Ministerstvu financí, resp. státu z titulu státního příspěvku".

2. Protože pohledávka vůči Ministerstvu financí není aktivem transformovaného fondu, není v tomto případě relevantní stanovení rizikové váhy podle přílohy č. 3 k vyhlášce a počítání hodnoty rizikově vážené expozice podle § 46 vyhlášky. Příloha č. 3 k vyhlášce proto takovou položku neobsahuje. Podání žádosti o poskytnutí státního příspěvku tedy neovlivňuje výši kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu podle § 45 vyhlášky.