Jaké oznamovací povinnosti nefinanční instituce plynou z nařízení EMIR?

Nefinanční instituce oznamuje České národní bance a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
a) otevření pozice v OTC derivátových smlouvách překračující limity podle čl. 11 nařízení EK č. 149/2013 a
b) skutečnost, že již nepřekračuje limity podle čl. 11 nařízení EK č. 149/2013, nahlášené podle písmene a).

Článek 10 odst. 1 písm. a) nařízení EMIR stanoví, že pokud nefinanční smluvní strana otevře pozice v OTC derivátových smlouvách a tyto pozice překračují limit pro povinný clearing, jehož výše je stanovena v prováděcím nařízení, okamžitě informuje ESMA a příslušný orgán (ČNB).

Podle odst. 2 uvedeného ustanovení oznámí nefinanční smluvní strana skutečnost, že po dobu 30 pracovních dnů již nepřekračuje stanovený limit pro povinný clearing.

Limity pro povinný clearing jsou stanoveny v čl. 11 nařízení EK č. 149/2013 takto:
a) 1 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC úvěrových derivátových smluv
b) 1mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC akciových derivátových smluv
c) 3 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC úrokových derivátových smluv
d) 3 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC měnových derivátových smluv
e) 3 mld. EUR hrubé jmenovité hodnoty u OTC komoditních derivátových smluv a ostatních OTC derivátových smluv, které nejsou uvedený výše.

Při výpočtu otevřených pozic je nutno vzít v úvahu, že do limitu se nezapočítávají ty OTC derivátové smlouvy, které objektivně snižují rizika. Přesnější vymezení takovýchto derivátových smluv je uvedeno v čl. 10 nařízení EK č. 149/2013, a blíže se k této problematice taktéž vyjadřuje ESMA ve svých FAQ.

Formuláře pro oznamování uvedených informací jsou dostupné na internetových stránkách ČNB, včetně odkazů na formuláře ESMA.

Oznámení se provádí bez zbytečného odkladu, elektronicky na adresu emir@cnb.cz.