Jaké oznamovací povinnosti plynou finanční instituci z nařízení EMIR vůči České národní bance?

Finanční instituce oznamuje České národní bance

  1. počet nepotvrzených obchodů s OTC deriváty a
  2. veškeré spory mezi protistranami, které se týkají OTC derivátové smlouvy, jejího ocenění nebo výměny zajištění ve výši nebo v hodnotě vyšší než 15 mil. EUR, jež zůstávají nevyřešeny po dobu nejméně 15 dnů.

ČNB nevyžaduje pravidelné zasílání informace podle písm. a), ale v případě nutnosti vyzve dotčené subjekty k jednorázovému splnění této povinnosti, přičemž ve výzvě uvede, za jaké období informace vyžaduje.

Ad a) V souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení č. 149/2013 musí mít finanční smluvní strany připraveny postupy k tomu, aby příslušnému orgánu (ČNB) jednou měsíčně podávaly zprávy o počtu nepotvrzených obchodů s OTC deriváty uvedenými v odst. 1 a 2 tohoto ustanovení, které zůstaly nevypořádány déle než 5 dní.

ČNB nevyžaduje pravidelné zasílání této informace, ale v případě nutnosti vyzve dotčené subjekty k jednorázovému splnění této povinnosti, přičemž ve výzvě uvede, za jaké období informace vyžaduje.

Pro splnění této oznamovací povinnosti je na internetových stránkách ČNB umístěn formulář. Součástí oznámení jsou jak transakce, které zůstaly nevypořádány ke konci požadovaného období, tak i transakce, které byly potvrzeny ve lhůtě delší než 5 dnů po uplynutí lhůt stanovených v čl. 12 nařízení 149/2013.

Ad b) V souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení č. 149/2013 oznámí finanční smluvní strany České národní bance veškeré spory mezi protistranami, které se týkají OTC derivátových smluv, jejich ocenění nebo výměny zajištění ve výši nebo v hodnotě vyšší než 15 mil. EUR, jež zůstávají nevyřešeny po dobu nejméně 15 dnů.

Oznámení se provádí bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu emir@cnb.cz.

V souladu s přechodným ustanovením v čl. 21 nařízení č. 149/2013 je tato oznamovací povinnost účinná od 15. září 2013.