Odborná způsobilost vázaného zástupce v oblasti penzijních produktů

Jak postupovat v případě vázaných zástupců, kteří mají zapsány činnosti podle ZDPS a nesloží do 1. 6. 2013 příslušnou odbornou zkoušku?

Podle § 78 odst. 1 písm. e) ZDPS může být vázaným zástupcem penzijní společnosti jen osoba odborně způsobilá, totéž platí podle § 82 odst. 6 pro vázané zástupce obchodníků s cennými papíry a investičních zprostředkovatelů. V případě vázaných zástupců - právnických osob platí tato povinnost pro vedoucí osoby vázaného zástupce, jejichž prostřednictvím dle § 77 odst. 3 vykonává svou činnost.

Odborná způsobilost se skládá ze všeobecných znalostí – dokládaných vysvědčením o maturitní zkoušce nebo o vyšším vzdělání – a odborných znalostí a dovedností, které se prokazují osvědčením o absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby (§ 84 ZDPS). Pro absolvování odborné zkoušky je stanoveno přechodné období do 1. června 2013, do uvedeného data je možné nahradit osvědčení jiným dokladem, zejm. potvrzením vydaným penzijní společností (§ 201 písm. c) ZDPS). 1Zákon současně neumožňuje ČNB ani jiným orgánům udělit výjimku z požadavku na odbornou způsobilost vázaných zástupců, a to bez ohledu na dosavadní praxi.

Pokud vázaný zástupce neabsolvuje před 1. červnem 2013 (tedy do 31. května 2013 včetně) odbornou zkoušku, přestává automaticky splňovat podmínky pro zápis do seznamu vázaných zástupců, resp. zápis příslušné činnosti v oblasti penzijních produktů. Podle § 83 ZDPS je zastoupený povinen (bezodkladně) vypovědět závazkový vztah s vázaným zástupcem, jakmile zjistí, že příslušný vázaný zástupce (nebo jeho vedoucí osoba) nesplňuje podmínky pro výkon činnosti, včetně stanovené odborné způsobilosti. Povinnost neprodlené výpovědi má v této situaci i vázaný zástupce. S okamžikem doručení výpovědi je přitom vždy spojen zánik závazkového vztahu a následně výmaz vázaného zástupce (resp. příslušné činnosti) ze seznamu vedeného ČNB (§ 79 odst. 8 písm. d) a § 79 odst. 9 ZDPS).

Po splnění podmínky odborné způsobilosti je možné opětovné zapsání do seznamu, které podléhá znovu správnímu poplatku.
Pokud by zastoupený nezajistil, že jeho vázaní zástupci při provozování činností podle § 74 odst. 1 ZDPS dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle ZDPS, včetně požadavku na odbornou způsobilost, mohl by se dopustit správního deliktu podle § 163 odst. 5 písm. a), § 160 odst. 2 písm. f) aj. ZDPS.

Na závěr doplňujeme, že první povolení k činnosti akreditované osoby oprávněné organizovat odborné zkoušky nabylo právní moci již 7. září 2012. Vázaní zástupci i další povinné osoby tedy měli dostatek času, aby odbornou zkoušku absolvovali. (V současnosti je uděleno 11 akreditací.) 

---------

1 Ke způsobu prokazování odborné způsobilosti se podrobněji vyjadřuje odpověď Ověření odbornosti osoby žádající o oprávnění k distribuci penzijních produktů