Musí statut fondu kvalifikovaných investorů obsahovat syntetický ukazatel poměru rizika a výnosů?

Povinnost uvádět ve statutu syntetický ukazatel rizikovost na fond kvalifikovaných investorů nedopadá.

Statut speciálního fondu kolektivního investování obsahuje podle § 3 písm. d) vyhlášky informaci o rizikovém profilu fondu založeném na poměru rizika a výnosů investice. Speciální fond kvalifikovaných investorů není sice výslovně vyňat z povinnosti uvádět syntetický ukazatel ve svém statutu, neboť § 7, § 23 ani jiné ustanovení vyhlášky přímo nestanoví výjimku z tohoto pravidla, vynětí z této povinnosti však lze z vyhlášky dovodit nepřímo.

Za prvé, rizikový profil se podle § 7 odst. 2 vyhlášky především vyjadřuje způsobem uvedeným v nařízení. Nařízení je určeno výlučně standardním fondům pro účely sestavení sdělení klíčových informací. Na fondy kvalifikovaných investorů povinnost zpracovat sdělení klíčových informací nedopadá.1 K uplatnění pravidel pro sdělení klíčových informací na speciální fondy pro veřejnost bylo vydáno nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování. Na fondy kvalifikovaných investorů však toto nařízení vlády ani jiná výslovná úprava nedopadají. Proto nelze pravidlo § 7 odst. 2 vyhlášky na fondy kvalifikovaných investorů aplikovat.

Za druhé, pro stanovení syntetického ukazatele jsou potřebná mj. pravidelně aktualizovaná data o oceňování, která fondy kvalifikovaných investorů nemají obvykle k dispozici. Způsob výpočtu ukazatele je ponechán na doporučení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, který jej zveřejnil v metodice výpočtu syntetického ukazatele rizikovosti a výnosů ve sdělení klíčových informací.2 Vypovídací hodnota ukazatele je podle uvedené metodiky založena na volatilitě fondu a údajích o výnosech fondu určovaných s týdenní nebo měsíční frekvencí po delší dobu. Výpočet ukazatele je tak závislý na provádění oceňování v odpovídajících časových intervalech. Fond kvalifikovaných investorů však může podle zákona o kolektivním investování provádět oceňování v delších intervalech, postačí i 1x ročně, a pro stanovení syntetického ukazatele by tak neměl data s odpovídající vypovídací schopností.

Požadovat, aby fond kvalifikovaných investorů oceňoval majetek a závazky pro účely výpočtu syntetického ukazatele v kratších intervalech, by přitom popíralo zákonem předpokládané termíny oceňování. Vyhláška jako právní předpis nižší právní síly nemůže vynucovat plnění povinnosti přísnějším způsobem, než jak výslovně ukládá zákon. Obdobné důvody vedly k výslovnému vyloučení syntetického ukazatele z náležitostí statutu u speciálního fondu nemovitostí určeného veřejnosti.

Navíc, fondy kvalifikovaných investorů jsou zpravidla orientovány na jiné než standardizované způsoby investování do investičních nástrojů. S takovými investičními politikami jsou spojena rizika netypická pro fondy určené veřejnosti. Syntetický ukazatel vyjádřený jediným číslem v takových případech nebude vhodným a objektivním nástrojem informování o rizicích investorů fondu kvalifikovaných investorů. Informování o rizicích proto musí být založeno na co nejkonkrétnějším slovním popisu rizik. Tento popis by na rozdíl od standardních fondů resp. fondů investičních nástrojů určených veřejnosti neměl mít pouze doplňkový význam, ale měl by být pro kvalifikované investory základním zdrojem informace o rizicích a výnosech.

Z uvedených důvodů je zřejmé, že povinnost zakládat rizikový profil fondu na syntetickém ukazateli rizikovosti nedopadá na fondy kvalifikovaných investorů, a Česká národní banka jej proto v jejich statutech nebude vyžadovat. 

 

---------

1 Srov. odpověď České národní banky „K povinnosti uveřejňovat klíčové informace pro investory“.
2 CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor
Information Document z 1. července 2010, CESR/10-673. V budoucnu předpokládá, že toto doporučení bude vtěleno do přímo
účinného právního předpisu Evropské unie, tzv. závazného technického standardu.