Výjimka z povinnosti uveřejnit prospekt - výpočet objemu 10 % za předchozích 12 měsíců

Jak se počítá objem 10 %, pokud došlo v průběhu roku k několika emisím? 

Podle § 57 odst. 2 písm. b) ZPKT se povinnost uveřejnit prospekt v souvislosti s přijetím na regulovaný trh nevztahuje na akcie, které po dobu předcházejících 12 měsíců představují méně než 10 % z celkového počtu akcií stejného druhu již přijatých k obchodování na stejném regulovaném trhu.

Výjimky uvedené v § 57 odst. 2 ZPKT se uplatňují samostatně. V případě, že emitent naplní podmínku stanovenou v ustanovení § 57 odst. 2 písm. b) ZPKT, nevztahuje se na něj povinnost uveřejnit prospekt, resp. povinnost prospekt vyhotovovat, další výjimky nemusí emitent posuzovat.

Pokud jde o výpočet výjimky podle § 57 odst. 2 písm. b) ZPKT, lze použít jednoduchý zlomek, kdy se v čitateli uvede počet nově emitovaných akcií a ve jmenovateli celkový počet akcií již přijatých k obchodování. Vyjde-li hodnota nižší než 0,1, tj. 10 %, výjimka se aplikuje. Jestliže nově emitované akcie spadají do jiné výjimky [např. bezúplatně přidělované akcie zaměstnancům, viz § 57 odst. 2 písm. a) ZPKT], není nutné aplikovat § 57 odst. 2 písm. b) ZPKT a nový prospekt se nevyhotovuje. Pro případ následné emise, je však nutné i tyto akcie zohlednit ve výpočtu pro účely aplikace § 57 odst. 2 písm. b) ZPKT (tj. zahrnout do celkového počtu akcií přijatých k obchodování).

Pro názornost uvádíme příklad výpočtu:

  1. na regulovaném trhu organizovaném BCPP, a.s. se obchoduje 10 mil. ks akcií emitenta, emitent žádá v lednu o přijetí 500 tis. ks akcií, tj. 5 % a výjimka podle § 57 odst. 2 písm. b) ZPKT se aplikuje;
  2. v dubnu stejného roku emitent vydává 400 tis. ks akcií, které přiděluje bezúplatně dosavadním akcionářům a žádá o jejich přijetí k obchodování, je k dispozici dokument obsahující údaje o počtu a druhu akcií a důvody a podrobnosti nabídky, uplatní se výjimka podle § 57 odst. 2 písm. c) ZPKT, není dána povinnost uveřejňovat prospekt;
  3. v květnu stejného roku emitent žádá o přijetí k obchodování dalších 450 tis. ks akcií, k tomuto datu se již obchoduje celkem 10,9 mil. ks akcií, do čitatele dosazujeme 950 tis. ks (500 tis. z ledna a nově vydaných 450 tis.), 400 tis. ks akcií krytých výjimkou podle § 57 odst. 2 písm. c) ZPKT v čitateli nezohledňujeme, do jmenovatele dosadíme celkový počet obchodovaných akcií, tj. 10,9 mil. ks, výjimka se na nově přijímaných 450 tis. ks aplikuje, když 950 tis. ks představuje méně než 10 % (8,7 %);
  4. následující rok v březnu žádá emitent o přijetí 800 tis. ks akcií k obchodování, v čitateli nebudeme brát v úvahu 500 tis. ks akcií  přijatých v lednu minulého roku (mimo 12 měsíční období), ani 400 tis. ks akcií z dubna minulého roku, neboť jsou kryty výjimkou podle § 57 odst. 2 písm.c) ZPKT, do čitatele tedy dosadíme součet 450 tis. akcií z května loňského roku a 800 tis. ks, o jejichž přijetí k obchodování nově jde, do jmenovatele dosadíme počet akcií, které se obchodují na trhu, prospekt se vyžaduje, neboť po dosazení byl překročen zákonný limit 10 % o jedno procento (1,25 mil. / 11,35 mil x 100 = 11 %).