Může emitent vypracovat a uveřejnit prospekt dobrovolně, i když mu takovou povinnost zákon nestanoví?

Úprava veřejné nabídky investičních cenných papírů v ZPKT neobsahuje ustanovení, které by bránilo České národní bance schválit prospekt v případě veřejné nabídky, bez ohledu na to, zda zákon jeho uveřejnění výslovně požaduje (jedná se o výjimky z povinnosti uveřejnit prospekt vymezené v § 35 odst. 2 a 4 ZPKT).

Z úpravy veřejné nabídky lze dovodit, že prospekt se vyhotovuje pro účely veřejné nabídky a přijetí na regulovaný trh. U neveřejné nabídky nepřipadá uveřejnění prospektu v úvahu už z povahy věci. V případě nabízení cenných papírů způsoby popsanými v ustanoveních § 35 odst. 2 a 4 ZPKT zákon nevyžaduje uveřejnění prospektu. V těchto případech může Česká národní banka schvalovat „dobrovolně“  vyhotovený prospekt podle § 36c ZPKT na žádost osoby podle § 36 odst. 6 ZPKT (typicky emitenta cenného papíru). V případě prospektu při veřejné nabídce podle § 35 odst. 4 ZPKT půjde o zvýšení kvality povinného dokumentu na úroveň prospektu.

V případě nabízení cenných papírů uvedených v § 34 odst. 4 písm. a), c), f), g) a i) ZPKT, na které se nevztahují ustanovení o veřejné nabídce a prospektu cenného papíru, je možné dobrovolné vypracování a uveřejnění prospektu na základě výslovného ustanovení § 34 odst. 5 ZPKT.