K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním pojištění

Lze považovat

(i) srovnávací analýzu vybraných pojistných produktů formou aplikace na webových stránkách

(ii) s navazujícím (automatizovaným) více či méně individualizovaným doporučení vhodného produktu pro konkrétního zákazníka

(iii) ve spojení s odkazem na internetové stránky, kde je možné tento produkt zakoupit za zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví anebo jde o tzv. tipařství?

Popsaná činnost překračuje rámec tipařství a naplňuje znaky zprostředkovatelské činnosti podle ZPZ, a to z následujících důvodů:

  • Uvedená činnost nesplňuje podmínky pro výjimku z působnosti ZPZ uvedenou v § 2 písm. b). Tato výjimka je podmíněná tím, že jde o příležitostné poskytování informací v rámci jiné profesní činnosti nebo poskytování obecných informací o pojistných produktech, jehož účelem není napomáhat k uzavření pojistné smlouvy. Za obecné informace se považují zejména informace o různých typech pojistných produktů (např. rozdíl mezi vkladovým a investičním pojištěním) a nebo obecné informace o účelu a principu fungování pojištění atd.
  • Za pojišťovacího zprostředkovatele se považuje právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu (tj. komerčně) provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví /§ 3 písm. b) ZPZ/, přičemž není rozhodné, zda je úplata získávána od pojistníka nebo pojistitele (nebo jiného pojišťovacího zprostředkovatele), a to v jakékoli formě (např. provize, placená reklama, sponzorský dar atd.).
  • Podle § 1 písm. a) a § 3 písm. a) bodu 2 ZPZ je zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví odbornou činností provozovanou za úplatu (resp. podnikatelsky), která spočívá mj. také v provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv. Za zprostředkovatelskou činnost je tedy považováno nejen sjednání pojištění, ale podstatně širší množina aktivit, která zahrnuje např. už pouhé "vyvolání zájmu o uzavření pojistné smlouvy" a asistenci při uzavírání pojistných smluv. Jedná se zejména o činnosti, při kterých jsou poskytovány zájemci o pojištění informace o vlastnostech konkrétního produktu nebo je prováděna analýza produktů se závěrečným doporučením, s cílem vést zájemce o pojištění k uzavření konkrétního pojistného produktu.
  • Obdobně se za regulovanou činnost považuje i komerční zprostředkování možnosti sjednání pojistného produktu ve formě odkazu na internetové stránky pojišťovny anebo jiného zprostředkovatele poté, co byl tento produkt analyzován (zejména pokud byly zohledněny individuální charakteristiky zájemce) a přímo či nepřímo doporučen. V takovém případě přistupuje zájemce ke kontaktování vybrané pojišťovny či jiného zprostředkovatele za účelem poptávání konkrétního produktu, pro který se rozhodl na základě zprostředkovatelem poskytnutých informací.

Činnost tzv. "tipaře" bez registrace pojišťovacího zprostředkovatele nesmí přesáhnout hranici, kdy v obecné rovině zjistí zájem osoby o případné uzavření pojistné smlouvy, resp. zájem o pojištění konkrétního pojistného nebezpečí, a tuto informaci společně s kontaktními údaji zájemce předá pojišťovacímu zprostředkovateli anebo pojišťovně. V případě "tipařství" se nevyžadují zvláštní odborné znalosti v oboru pojišťovnictví ani kvalifikační předpoklady; tato činnost také nepodléhá dohledu České národní banky.

Výše uvedenou hranici překračují zejména aktivity, které nesměřují pouze k vyhledání ("vytipování") zájemce, ale také k jeho získání (resp. přesvědčení v podobě mentálního rozhodnutí či vážného zájmu o sjednání konkrétněji vymezeného produktu), a i to i v podobě doporučení určitého produktu.

Zprostředkovatelskou činností dle ZPZ také není neadresná činnost spočívající ve zveřejňování srovnání (např. webovém) parametrů různých, na trhu dostupných pojistných produktů, pokud součástí tohoto srovnání není platforma umožňující nabízení či zprostředkování pojistných služeb.