Posouzení podmínek pro výkon funkce zástupce (náhradníka) řídící osoby v družstevní záložně

Kdy by měla družstevní záložna požádat Českou národní banku o posouzení podmínek pro výkon funkce zástupce (náhradníka) řídící osoby v družstevní záložně, který by výkonné řídící funkce přebíral v případě zástupce jen v situaci dlouhodobé nepřítomnosti a v případě náhradníka namísto příslušné řídící osoby? 

Družstevní záložna je podle § 7 odst. 7 ZSÚD mj. povinna do 10 pracovních dnů ode dne jmenování řídící osoby doručit České národní bance žádost o posouzení podmínek pro výkon funkce této osoby. Pokud Česká národní banka rozhodne, že řídící osoba nesplňuje podmínky pro výkon funkce, zaniká výkon její funkce dnem doručení tohoto rozhodnutí družstevní záložně. Pokud Česká národní banka ve lhůtě 60 dnů o žádosti nerozhodne, má se za to, že řídící osoba podmínky splňuje.

Řídícími osobami jsou podle § 2a odst. 4 písm. a) ZSÚD osoby zvolené do funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise, a dále osoby, které jsou navrhovány v družstevní záložně na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami družstevní záložny. Touto řídící osobou bude vždy ředitel družstevní záložny (ať už se označuje jako generální ředitel, výkonný ředitel apod.) Vymezení pravomoci a odpovědnosti zástupce ředitele ve stanovách není nezbytné a záleží na konkrétním uspořádání.

Podle § 248 odst. 2 až 4 ObchZ mohou stanovy družstva určit, že se kromě volených členů orgánu družstva volí také jejich náhradníci, v tom případě náhradník nastupuje podle stanoveného pořadí namísto odstoupivšího nebo zesnulého člena. Podobně mohou stanovy nebo vnitřní předpisy družstevní záložny určit, že ředitele v době po náhlém zániku jeho funkce nebo v době jeho nepřítomnosti zastupuje určitá osoba, náměstek nebo zástupce ředitele.

Česká národní banka zastává názor, že jmenováním nebo volbou do funkce zástupce (resp. náhradníka) řídící osoby družstevní záložny je zástupce (náhradník) současně jmenován, resp. zvolen do funkce řídící osoby s tím, že jeho jmenování je podmíněné. Podle § 7 odst. 7 ZSÚD je lhůta 10 pracovních dní pro podání žádosti vázána na datum jmenování či zvolení do funkce, nikoli na datum, ke kterému bude funkce vykonávána. Družstevní záložna by tedy měla požádat o posouzení do 10 pracovních dnů ode dne jmenování nebo zvolení zástupce (náhradníka) řídící osoby .

Současně ale lze akceptovat i přístup, podle kterého družstevní záložna požádá nejpozději do 10 pracovních dnů po splnění podmínky pro výkon funkce zástupcem , tj. do 10 pracovních dnů po převzetí výkonných řídicích funkcí řídící osoby z důvodu vzniku její dlouhodobé nepřítomnosti (např. onemocnění). Takový postup bude zcela v souladu se smyslem zákona, analogicky situaci, kdy by byl zástupce (náhradník) do funkce v době nepřítomnosti příslušné řídící osoby jmenován, a je také pro družstevní záložnu méně administrativně zatěžující.