Lze uveřejnit na území České republiky nabídku převzetí např. podle práva třetího státu, který není členem EU?

Je třeba získat souhlasy antimonopolních úřadů třetích zemí ještě před získáním kontroly, pokud může mít nabídka převzetí dopad na hospodářskou soutěž v třetích zemích (§ 13 odst. 2)? 

Podle § 7 ZoNP může být nabídka převzetí podle práva cizího státu, který není členským státem Evropského hospodářského prostoru (EHP), uveřejněna pouze za podmínky, že neodporuje zásadám nabídek převzetí obsaženým v § 3 ZoNP, s tím, že se aplikuje podobný režim jako v případě dobrovolných nabídek převzetí, tj. Česká národní banka může uveřejnění takové nabídky převzetí zakázat, popř.
stanovit další podmínky pro její uveřejnění.

Samozřejmým předpokladem pro takový postup je skutečnost, že nejde o nabídku převzetí podle § 5 ZoNP, ani o nabídku převzetí schvalovanou orgánem dohledu nad nabídkami převzetí v jiném členském státě.

Tento postup připadá v úvahu zejména při převzetí společností se sídlem, nebo kotací mimo EHP, u kterých současně existuje odpovídající vazba na Českou republiku, např. v podobě kotace v ČR (sídlo mimo EHP), nebo naopak v podobě sídla v ČR (kotace mimo EHP). Nabídku v režimu § 7 ZoNP lze tedy činit za podmínky uvedené výše (kotace výlučně mimo EHP) i vůči cílové společnosti se sídlem na území České republiky.1

---------

1 Shodně Havel, B., Pihera, V. Zákon o nabídkách převzetí. Komentář. C.H.Beck, Praha 2009. s. 47.