Stanovisko orgánů cílové společnosti I.

Stanovisko orgánů cílové společnosti je součástí nabídky převzetí (§ 11 odst. 3 ZoNP). Znamená to, že navrhovatel musí získat toto stanovisko ještě před předložením nabídky České národní bance? 

Navrhovatel má povinnost předložit nabídkový dokument představenstvu a dozorčí radě cílové společnosti ve lhůtě alespoň 10 pracovních dnů před jeho uveřejněním (§ 13 odst. 5 ZoNP). Podle § 16 ZoNP jsou členové představenstva a dozorčí rady povinni vypracovat do 5 pracovních dnů ode dne doručení společné stanovisko k nabídce. Pokud navrhovatel obdrží vyjádření orgánů a zaměstnanců cílové společnosti, resp. jejich zástupců, včas, je povinen uveřejnit tato vyjádření jako součást nabídky převzetí (§ 16 a § 11 odst. 3 ZoNP).

Stanovisko orgánů cílové společnosti musí být podle § 16 odst. 6 ZoNP předloženo také České národní bance. Tuto povinnost zákon ukládá členům představenstva a dozorčí rady cílové společnosti, nikoli navrhovateli.

Stanovisko orgánů cílové společnosti, vč. případného stanoviska zaměstnanců, tak není náležitostí nabídkového dokumentu předkládaného k posouzení ČNB navrhovatelem.