Vyhodnocování "testu přiměřenosti"

Má obchodník s cennými papíry při poskytování investiční služby provádění pokynů, případně předávání pokynů povinnost (i) monitorovat veškeré pokyny zadané zákazníkem a (ii) vyhodnocovat, zda konkrétní pokyn odpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem zákazníka?

Pokud ano, splní tuto povinnost tím, že na počátku smluvního vztahu, po vyhodnocení investičního dotazníku, zákazníka upozorní na to, jaké investiční nástroje nejsou pro zákazníka přiměřené? 

Obchodník s cennými papíry má povinnost monitorovat a vyhodnocovat veškeré přijaté pokyny, zda odpovídají odborným znalostem nebo zkušenostem zákazníka. Tato povinnost vyplývá jednoznačně z ustanovení § 15i odst. 3 ZPKT, které je transpozicí čl. 19 odst. 5 směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů, tzv. MiFID.

Není tedy např. možné, aby obchodník s cennými papíry provozoval systém umožňující on-line obchodování a tento systém bez dalšího předával pokyn (zadaný klientem on-line) jinému obchodníkovi s cennými papíry, aniž by došlo k uvedenému vyhodnocení přiměřenosti.

V případě, že zadané pokyny neodpovídají odborným znalostem nebo zkušenostem zákazníka, je obchodník s cennými papíry povinen upozornit zákazníka na takové zjištění. Upozornění může být učiněno i ve standardizované formě, musí být ale spojeno s jednotlivými pokyny.

Upozornění na počátku smluvního vztahu není dostatečné. Ustanovení § 15i odst. 3 ZPKT ukládá obchodníkovi s cennými papíry povinnost vyhodnotit informace získané z investičního dotazníku (podle § 15i odst. 1 ZPKT) při každém jednotlivém poskytnutí příslušné investiční služby (včetně provedení jednotlivých pokynů) a v případě, že odborné znalosti nebo zkušenosti zákazníka neodpovídají požadovanému poskytnutí investiční služby, je obchodník s cennými papíry povinen upozornit zákazníka. Služba může být v tomto případě poskytnuta až poté, kdy zákazník i po upozornění požaduje poskytnutí takové služby (potvrdí zadaný pokyn).