Informace poskytované pojišťovnou zájemci a pojistníkovi

V jakém rozsahu se předpokládá plnění povinnosti pojišťovny informovat klienta v případě obnosového pojištění s nárokem na odkupné o hodnotě odkupu a u investičního životního pojištění o rizikovosti investice klienta a dále jakou formou (zda by měla být obsažena ve všeobecných pojistných podmínkách nebo zda přímo v návrhu pojistné smlouvy)? 

Ustanovení § 58 ZPS ukládající pojišťovně sdělit výši odkupného včetně způsobu jeho výpočtu výslovně neupravuje formu tohoto sdělení. Žádost o sdělení výše odkupného a sdělení pojišťovny je právní úkon týkající se pojištění, a proto musí mít písemnou formu, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak (§ 7 odst. 1 ZPS). Shodně viz v důvodové zprávě k ZPS: „pokud se stanoví povinnost podat vysvětlení, doložit skutečný stav, dát souhlas apod., rozumí se tím, že všechny tyto právní úkony musí být učiněny v písemné formě“. Přesný obsah pojmu „písemně“ je upraven v § 40 odst. 4 OZ.

Vzhledem k tomu, že výše odkupného je proměnlivá a stanoví se individuálně, není možné ji uvést v rámci pojistných podmínek. Zde lze uvést pouze způsob jejího výpočtu.

Informace o rizicích investičního životního pojištění podle § 66 odst. 5 ZPS musí být poskytnuty zájemci na trvalém nosiči dat, zejména písemně ve smyslu § 40 odst. 4 OZ. Toto ustanovení zákona o pojistné smlouvě je kogentní a jiná forma není možná ani na základě dohody mezi pojistitelem a zájemcem. Tyto informace musí být podle § 65 odst. 2 ZPS poskytnuty jasným a přesným způsobem v českém jazyce. Jasná informace by měla být mimo jiné souhrnná, stručná a srozumitelná pro zájemce. Přesná informace by měla být mimo jiné aktuální, úplná, nezavádějící a objektivní.

Tyto informace musejí být poskytnuty zájemci, tzn. ještě před uzavřením smlouvy. Zájemce by měl mít k dispozici dostatečný časový prostor pro vyhodnocení daných informací. Povinné poskytování těchto informací od 1.1. 2010 přináší až změnový zákon. Na řadu dokumentů měl zájemce nárok již před touto novelou (§ 4 odst. 4 ZPS) a pouhý odkaz na tyto dokumenty by nevedl ke zlepšení informovanosti zájemce a tedy naplnění účelu změnového zákona. Dokumenty, na které by se odkazovalo také nemusejí být dostatečně přehledné.

Zákon o pojistné smlouvě nevylučuje, aby tyto informace byly součástí pojistné smlouvy nebo všeobecných pojistných podmínek. Musí však být splněny požadavky vyplývající z § 65 a 66 ZPS.