Nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty, a jeho prováděcí předpis

Nařízení (EU) č. 2016/1011

Prováděcí předpisy

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/64 (externí odkaz) ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení (EU) 2016/1011 Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o upřesnění, jak se mají kritéria uvedená v čl. 20 odst. 1 písm. c) bodě iii) použít pro posouzení toho, zda by určité skutečnosti měly za následek významný a nepříznivý dopad na integritu trhů, finanční stabilitu, spotřebitele, reálnou ekonomiku nebo na financování domácností a podniků v jednom nebo více členských
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/65 (externí odkaz) ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o specifikaci technických prvků definic stanovených v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/66 (externí odkaz) ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak má být posuzována nominální hodnota finančních nástrojů jiných než derivátů, jmenovitá hodnota derivátů a čistá hodnota aktiv investičních fondů
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/67 (externí odkaz) ze dne 3. října 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o stanovení podmínek pro posouzení dopadu ukončení poskytování stávající referenční hodnoty nebo změny stávající referenční hodnoty
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1105 (externí odkaz) ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy a formuláře pro poskytování informací příslušnými orgány orgánu ESMA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1106 (externí odkaz) ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory prohlášení o shodě, která zveřejňují a zachovávají administrátoři referenčních hodnot se značným významem a referenčních hodnot bez značného významu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1368 (externí odkaz, konsolidované znění k 18. 10. 2018) ze dne 11. srpna 2016, kterým se stanoví seznam referenčních hodnot s kritickým významem používaných na finančních trzích podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1638 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví, jak zajistit vhodnost a ověřitelnost vstupních údajů, a vnitřní postupy pro dohled a ověřování, jejichž zavedení musí administrátor referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem zajistit u dodavatele, pokud jsou vstupní údaje dodávány z útvaru poskytujícího služby přímo klientům
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1639 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující prvky kodexu chování, který vypracují administrátoři referenčních hodnot založených na vstupních údajích dodavatelů
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1640 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující požadavky na správu, řízení a kontrolu pro dohlížené dodavatele
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1641 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví další informace, jež musí poskytovat administrátoři referenčních hodnot s kritickým nebo značným významem a které se týkají metodiky používané k určení referenční hodnoty, vnitřního přezkumu a schvalování metodiky a postupů provádění podstatných změn metodiky
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1642 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující kritéria, jež mají příslušné orgány zvážit při posuzování, zda by administrátoři referenčních hodnot se značným významem měli uplatňovat určité požadavky
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1643 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující obsah prohlášení o referenční hodnotě, které je povinen zveřejňovat administrátor referenční hodnoty, a případy, kdy je nutné tohoto prohlášení aktualizovat
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1644 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, a které stanoví minimální obsah mechanismů spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní rámec a postupy dohledu byly uznány jako rovnocenné
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro formu a obsah žádosti o uznání předkládané příslušnému orgánu referenčního členského státu a informací předkládaných v oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646 (externí odkaz) ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a v žádosti o registraci