Sdělení České národní banky o obecných pokynech EBA k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 20. prosince 2012 (ESRB/2012/2)

(EBA/GL/2019/05)

Dne 9. prosince 2019 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) „Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k harmonizovaným definicím a vzorům pro plány financování úvěrových institucí podle doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 20. prosince 2012 (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05, externí odkaz)“ (dále jen „obecné pokyny“).

Aktualizované obecné pokyny by měly být příslušnými orgány použity na všechny úvěrové instituce na konsolidovaném základě a úvěrové instituce na individuálním základě, které nejsou zahrnuty do obezřetnostní konsolidace.

Úvěrové instituce by měly vykazovat plány financování v souladu s těmito pokyny do 15. března s referenčním datem 31. prosince předchozího roku (prvním referenčním datem je 31. prosinec 2020 s termínem předložení do 15. března 2021).

Výkazy plánů financování a termíny jejich předkládání v současné době specifikuje vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance. Na základě výše uvedené vyhlášky nyní předkládají tyto výkazy pouze banky (včetně stavebních spořitelen a poboček zahraničních bank ze třetích zemí), přičemž termín předložení výkazů je vyhláškou stanoven na 31. březen. Pobočky zahraničních bank členských států EU a družstevní záložny výkazy plánů financování nepředkládají.

Plné znění obecných pokynů (externí odkaz pouze v anglickém jazyce) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí a odůvodnění (Executive Summary, Background and rationale). Obecné pokyny nabývají účinnosti 31. prosince 2020.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se obecnými pokyny a doporučeními EBA řídili. V podmínkách České republiky bylo rozhodnuto, že se Česká národní banka bude obecnými pokyny řídit okamžikem nabytí jejich účinnosti (tj. od 31. prosince 2020) s výhradou týkající se termínu předkládání výkazů plánů financování a dílčí odchylky v rozsahu aplikace k referenčnímu datu 31. prosinec 2020.

Plný soulad s obecnými pokyny, kterému musí předcházet úprava vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a vyhlášky č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, v rámci kterých se aktualizace termínu předkládání a rozsah aplikace implementuje do národních legislativních předpisů, se předpokládá pro referenční datum 31. prosince 2021.

Přehled termínů předkládání a rozsah aplikace

  Stav k referenčnímu datu
31.12.2020
Stav k referenčnímu datu
31.12.2021 a dále
Národní předpis Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Novelizovaná vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance Novelizovaná vyhláška  č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Termín předkládání do 31. března.2021 vždy do 15.března následujícího roku, tj. první termín předložení 15. března 2022
Rozsah aplikace banky včetně stavebních spořitelen na konsolidovaném i individuálním základě a pobočky zahraničních bank ze třetích zemí všechny úvěrové instituce (včetně družstevních záložen a všech poboček zahraničních bank) na konsolidovaném základě a úvěrové instituce (včetně družstevních záložen a všech poboček zahraničních bank) na individuálním základě, které nejsou zahrnuty do obezřetnostní konsolidace