Sdělení ČNB o obecných pokynech EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA k charakteristikám přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu podle čl. 48 odst. 10 směrnice (EU) 2015/849 (Obecné pokyny k dohledu založenému na posouzení rizik)

(EBA/GL/2023/07)

Dne 27. listopadu 2023 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 36 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1113 ze dne 31. května 2023 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv a o změně směrnice (EU) 2015/849 (přepracované znění) Obecné pokyny, kterými se mění obecné pokyny EBA k charakteristikám přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu podle čl. 48 odst. 10 směrnice (EU) 2015/849 - Obecné pokyny k dohledu založenému na posouzení rizik (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Tyto pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle vymezení v čl. 4 odst. 2 bodu iii) nařízení (EU) č. 1093/2010.

Pokyny aktualizují obecné pokyny (EBA/GL/2021/16) v návaznosti na změnu nařízení (EU) 2015/847 Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků Nařízením (EU) 2023/1113[1], účinným od 29. června 2023 a použitelným od 30. prosince 2024. Nařízení 2023/1113 se vztahuje rovněž na poskytovatele služeb s kryptoaktivy a bylo tedy nutné upravit přístup k dohledu nad tímto sektorem, k čemuž uvedené nařízení obsahuje zmocnění. Evropský orgán pro bankovnictví EBA proto přistoupil k rozšíření obecných pokynů k rizikově orientovanému dohledu i na tyto typy subjektů. Pokyny tak zejm. popisují způsoby, jak mají dohledové orgány provádět kontrolu v sektoru kryptoaktiv a jak dohled správně zacílit, dále se věnují důležitosti vzdělávání zodpovědných zaměstnanců dohledu (včetně nezbytných technických a IT dovedností) a mj. apelují na vytvoření efektivní spolupráce mezi dohledovými orgány a konzistentní přístup k výkonu dohledu mezi nimi.

Cílem aktualizace obecných pokynů je posílit jednotný přístup příslušných orgánů dohledu v EU k provádění rizikově orientovaného dohledu v sektoru poskytovatelů služeb s kryptoaktivy.

Plné znění Obecných pokynů, kterými se mění obecné pokyny EBA k charakteristikám přístupu založeného na posouzení rizik v souvislosti s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a k postupu zohledňujícímu míru rizika při provádění dohledu podle čl. 48 odst. 10 směrnice (EU) 2015/849 - Obecné pokyny k dohledu založenému na posouzení rizik (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny se použijí od 30. prosince 2024, což je i termín, ke kterému ČNB bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Regulation (EU) 2023/1113 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets and amending Directive (EU) 2015/849 (recast)