Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů ESMA pro systémy a kontroly v prostředí automatizovaného obchodování

Dne 24. února 2012 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl.16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1095/2010 o zřízení ESMA (dále jen „nařízení 1095/2010“), obecné pokyny pro systémy a kontroly v prostředí automatizovaného obchodování pro obchodní platformy, obchodníky s cennými papíry a příslušné orgány (pdf, 426 kB). Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o ESMA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili.

Obecné pokyny podrobněji rozvádějí a specifikují povinnosti stanovené v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a v navazujících prováděcích předpisech (vyhláškách č. 123/2007 Sb., 303/2010 Sb. a č. 234/2009 Sb.), kterými byly do českého právního řádu transponovány příslušné předpisy práva Evropské unie (směrnice 2004/39/ES, 2006/73/ES, 2003/6/ES a 2004/72/ES).

Obecné pokyny nabývají účinnosti uplynutím jednoho měsíce ode dne jejich zveřejnění v úředním jazyce příslušného státu příslušným národním orgánem dohledu na internetové stránce orgánu dohledu.

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny a očekává, že obchodníci s cennými papíry, organizátoři regulovaných trhů a provozovatelé mnohostranného obchodního systému se budou pokyny řídit.