Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů EIOPA

Dne 31. října 2013 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na základě čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, (dále jen „nařízení o EIOPA“) obecné pokyny k přípravě na nový regulatorní režim v oblasti pojišťovnictví označovaný jako Solventnost II . Cílem obecných pokynů je, aby pojišťovny a zajišťovny podnikly kroky, které jim umožní být připraveny na požadavky Solventnosti II k datu jejich nabytí účinnosti dne 1. ledna 2016. Obecné pokyny pokrývají čtyři klíčové oblasti Solventnosti II:

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o EIOPA potvrdila, že hodlá postupovat v souladu se všemi obecnými pokyny, s výjimkou obecných pokynů č. 16 a 35 k předkládání informací orgánům dohledu. ČNB se tudíž rozhodla po tuzemských pojišťovnách a zajišťovně v rámci přípravného období nepožadovat předkládání čtvrtletních kvantitativních informací na individuálním základě podle Solventnosti II (obecný pokyn č. 16) a také částečně neaplikovat obecný pokyn č. 35 ve vztahu ke lhůtám pro předkládání informací. Ostatní požadavky obecných pokynů zamýšlí ČNB plnit a totéž očekává od tuzemských pojišťoven a zajišťovny.

Vzhledem k přípravné povaze obecných pokynů bude ČNB postupovat způsobem, který spočívá v rozvržení plnění jednotlivých požadavků do celého přípravného období tak, aby byla koordinovaná příprava na Solventnost II pro tuzemské pojišťovny a zajišťovnu co nejméně zatěžující a zároveň co nejefektivnější.

Česká národní banka vyzývá všechny tuzemské pojišťovny a zajišťovnu, aby požadavky obecných pokynů postupně implementovaly, a to v termínech stanovených v harmonogramu ČNB (pdf, 346 kB). Harmonogram nezahrnuje požadavky obecných pokynů k postupu orgánů dohledu při předběžném posuzování interních modelů, které upravují výhradně činnost ČNB a nikoliv dohlížených subjektů.