Sdělení ČNB o vydání obecných pokynů EIOPA pro používání identifikačních kódů právnických osob (LEI)

Dne 20. října 2014 vydal Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na základě čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „nařízení o EIOPA“) obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob (externí odkaz). Obecné pokyny obsahují doporučení ve věci používání jednotného mezinárodního identifikačního kódu (LEI) pro účely výkaznictví.

Tyto obecné pokyny jsou adresovány příslušným orgánům dohledu, tedy v případě České republiky České národní bance, které jsou v rámci její dohledové činnosti předkládány výkazy pojišťoven a zajišťovny.

Česká národní banka v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o EIOPA potvrdila, že se těmito obecnými pokyny plně řídí.

Obecné pokyny se použijí od data své účinnosti. Česká národní banka při výkonu dohledu postupuje v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává jejich plnění také dohlíženými subjekty v rámci plnění povinností, které jim ukládají platné předpisy.

Česká národní banka v souladu s obecným pokynem č. 2 očekává, že regulované subjekty požádají o vydání mezinárodního identifikačního kódu (LEI) do 30.6.2015.