Sdělení ČNB o vydání Obecných pokynů ESMA k vykazování selhání vypořádání podle článku 7 nařízení CSDR

(ESMA70-156-4717)

Dne 8. prosince 2021 vydal Evropský orgán dohledu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu[1] obecné pokyny k vykazování selhání vypořádání podle článku 7 nařízení CSDR[2].

Obecné pokyny vypracovala ESMA v souvislosti s vykazováním selhání vypořádání podle čl. 7 odst. 1 nařízení CSDR a čl. 14 a 39 nařízení o zajištění disciplíny při vypořádání[3]. Tyto obecné pokyny se vztahují na příslušné orgány určené podle článku 11 nařízení CSDR a na centrální depozitáře cenných papírů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 1 nařízení CSDR.

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny a očekává, že centrální depozitáři cenných papírů se budou těmito pokyny taktéž řídit.

Česká národní banka potvrdila orgánu ESMA, v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Tyto obecné pokyny nabyly účinnosti dne 1. února 2022.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

[2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012.

[3] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání.