Sdělení ČNB o společných obecných pokynech EBA a ESMA k společným postupům a metodikám procesu dohledu a hodnocení (SREP) podle směrnice (EU) 2019/2034

(EBA/GL/2021/08) 

Dne 28. července 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení EBA[1] Obecné pokyny k monitorování prahové hodnoty a dalším procesním aspektům zřízení zprostředkujícího mateřského podniku v EU podle článku 21b směrnice 2013/36/EU (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré možné úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) a odst. 2 bodu viii) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA, které spadají do oblasti působnosti těchto pokynů.

Pokyny vymezují způsob stanovení a sledování hodnoty ukazatele rozhodujícího pro posouzení, zda  bude zřízen zprostředkující mateřský podnik a zda bude prováděn konsolidovaný dohled. Týkají se institucí, které mají jednoho (stejného) konečného vlastníka z jiné země než z členského státu EU a současně nejsou v EU dohlíženy konsolidovaně (tj. působí v EU nezávisle na sobě). Pokyny rovněž upravují výměnu informací mezi orgány dohledu v souvislosti s výpočtem výše zmíněného ukazatele a předkládání informací příslušným orgánům dohledu.

Plné znění Obecných pokynů k monitorování prahové hodnoty a dalším procesním aspektům zřízení zprostředkujícího mateřského podniku v EU podle článku 21b směrnice 2013/36/EU (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabyly účinnosti dne 14. listopadu 2021, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.