Sdělení ČNB o obecných pokynech pro odhad PD, odhad LGD a zacházení s expozicemi v selhání

(EBA/GL/2017/16)

Dne 20. listopadu 2017 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny pro odhad PD, odhad LGD a zacházení s expozicemi v selhání (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Pokyny jsou součástí revize přístupu IRB v reakci na zjištění vysoké variability v rizikově vážených expozicích mezi institucemi, která je kromě oprávněných rozdílů v rizicích způsobena i nežádoucími vlivy, zejména rozdíly v definicích a metodických výpočetních postupech institucí. Cílem pokynů je tyto rozdíly odstranit.

Pokyny se zaměřují na definice a aspekty modelování rizikových parametrů PD, LGD, nejlepšího odhadu očekávané ztráty (ELBE) a LGD v selhání. Oddělují tzv. odhadovací fázi (tj. vývoj modelu a odhad rizikových parametrů vedoucí k rizikové diferenciaci – ranking) a fázi kalibrační (tj. kvantifikaci a přiřazení konkrétních hodnot). Větší důraz je kladen na kalibraci kvůli srovnatelnosti, zatímco vývoji modelů je ponechána větší flexibilita. Pokyny dále specifikují i oblasti modelování, které jsou společné pro všechny rizikové parametry (např. expertní úsudek, marži konzervatismu a pravidelné přehodnocování modelů).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení o zřízení EBA a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení o zřízení EBA.

Plné znění Obecných pokynů pro odhad PD, odhad LGD a zacházení s expozicemi v selhání (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Pokyny nabývají účinnosti od 1. 1. 2021, což je i termín, ke kterému ČNB oznámila, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny. S ohledem na předpokládanou náročnost implementace pokynů je nicméně vhodné zahájit přípravu v dostatečném časovém předstihu.