Sdělení ČNB o obecných pokynech ke společné metodice posuzování pro účely udělování povolení úvěrové instituce podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2013/36/EU

(EBA/GL/2021/12)

Dne 11. listopadu 2021 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu[1] obecné pokyny ke společné metodice posuzování pro účely udělování povolení úvěrové instituce podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2013/36/EU (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům určeným podle ve smyslu definice uvedené v čl. 4 bodě 2 podbodě i) nařízení (EU) č. 1093/2010.

Pokyny vymezují společnou metodiku hodnocení (common assessment methodology) pro účely udělování povolení podle směrnice 2013/36/EU (dále jen „CRD“) v souladu s mandátem svěřeným orgánu EBA podle čl. 8 odst. 5 CRD. Pokyny specifikující požadavky obsažené v čl. 10 až 14 CRD, a to zejména na podnikatelský plán, systém správy a řízení (internal governance), počáteční kapitál a osoby s kvalifikovanou účastí na žadateli o povolení.

Pokyny jsou rozděleny do několika kapitol, jmenovitě: všeobecné zásady, povolení pro úvěrové instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „CRR“) a jeho rozsah, společná metodika posuzování pro povolení pro úvěrovou instituci podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) CRR, analýza podnikatelského plánu, kapitál, vnitřní systém správy a řízení a kvalifikované účasti a společníci.

Pokyny se aplikují na všechny úvěrové instituce podle nařízení (EU) č. 575/2013, tj. jak na úvěrové instituce přijímající vklady od veřejnosti, tak i na úvěrové instituce, které byly původně investičním podnikem (class 1) a vzhledem ke své velikosti musí získat povolení úvěrové instituce.

Pokyny  dále odkazují na aktuálně platné obecné pokyny, zejména na Společné obecné pokyny k obezřetnostnímu posuzováni kvalifikovaných účastí ve finančním sektoru (JC/GL/2016/01) nebo Obecné pokyny EBA k vnitřnímu systému správy a řízení (EBA/GL/2017/11), ale též na návrh regulačních technických norem o informacích pro povolení k činnosti úvěrové instituce.

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Plné znění Obecných pokynů ke společné metodice posuzování pro účely udělování povolení úvěrové instituce podle čl. 8 odst. 5 směrnice 2013/36/EU (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (návrh cost-benefit analýzy, výsledky konzultací).

Pokyny se použijí od 8. dubna 2022. ČNB oznámila v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny; v případě některých pokynů, od okamžiku přijetí příslušné národní úpravy (sněmovní tisk č. 95).


[1] EBA - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES.