Sdělení ČNB o obecných pokynech ke kritériím pro stanovení podmínek použití čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU (CRD) ve vztahu k posuzování jiných systémově významných institucí (tzv. O-SII)

(EBA/GL/2014/10)

Dne 16. prosince 2014 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES – dále jen „nařízení o zřízení EBA“ – Obecné pokyny ke kritériím pro stanovení podmínek použití čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU (CRD) ve vztahu k posuzování jiných systémově významných institucí (tzv. O-SII) (EBA/GL/2014/10, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA, že se těmito obecnými pokyny hodlá řídit.

Pokyny stanoví kritéria hodnocení, resp. identifikace jiných systémově významných institucí (tzv. O-SII) a pravidla k uveřejňování informací o O-SII relevantními orgány1. Relevantní orgány mohou z rozsahu aplikace vyloučit obchodníky s cennými papíry, použít pro ně odlišný vzorek institucí nebo upravenou množinu ukazatelů, pokud se domnívají, že závazné ukazatele stanovené pokyny by byly pro obchodníky s cennými papíry nevhodné. Do vyhodnocení by měly být zahrnuty i zahraniční pobočky institucí.

Mezi základní kritéria hodnocení systémového významu patří:

  1. velikost,
  2. významnost pro ekonomiku daného členského státu nebo EU,
  3. složitost,
  4. propojenost.

Každé kritérium je hodnoceno prostřednictvím 1 nebo 3 ukazatelů. Váha každého kritéria je shodně 25 %. Hraniční skóre je 350 základních bodů s diskrecí pro relevantní orgány posunout hraniční skóre o 75 základních bodů nahoru nebo dolů. Instituce nad hraničním skóre jsou považovány za O-SII automaticky. Za O-SII nelze však označit instituce se skóre nižším než 4,5 základního bodu.

Plné znění Obecných pokynů ke kritériím pro stanovení podmínek použití čl. 131 odst. 3 směrnice 2013/36/EU (CRD) ve vztahu k posuzování jiných systémově významných institucí (EBA/GL/2014/10, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Účinnost pokynů byla stanovena na 1. 1. 2015 s tím, že na implementaci do dohledových postupů je 6 měsíců od uveřejnění pokynů. ČNB oznámila, že má v úmyslu postupovat v souladu s těmito pokyny při výkonu dohledu.


1 tj. orgány určenými členskými státy v souladu s čl. 131 odst. 1 směrnice 2013/36/EU