Sdělení ČNB o obecných pokynech k rovnocennosti režimů utajování informací

(EBA/GL/2022/04)

Dne 3. května 2022 vydal Evropský orgán pro bankovnictví („EBA“) v souladu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „nařízení o zřízení EBA“) Obecné pokyny k rovnocennosti režimů utajování informací (EBA/GL/2022/04, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu čl. 4 bodu 2 podbodu i), iii) a viii) nařízení o zřízení EBA. Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení EBA musí příslušné orgány vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili.

Pokyny obsahují posouzení, zda režim utajování informací a profesního tajemství podle směrnice 2013/36/EU (CRD) a nově i směrnice (EU) 2015/2366 (PSD2), směrnice 2014/59/EU (BRRD), resp. směrnice (EU) 2015/849 (AMLD), který se vztahuje na orgány dohledu ze zemí mimo EU uvedené v příloze, je rovnocenný. Orgány dohledu, u nichž příloha pokynů konstatuje rovnocennost, se mohou podílet na činnosti dohledových a AML kolegií a kolegií k řešení krize v postavení pozorovatelů v souladu s čl. 116 odst. 6 CRD a články 88 a 89 BRRD a na činnosti AML/CFT kolegií v souladu s kapitolou VI oddílem 3 pododdílem IIIa AMLD a obecnými pokyny k AML/CFT kolegiím (JC 2019 81).

Plné znění Obecných pokynů k rovnocennosti režimů utajování informací (externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a samotné posouzení s přílohou, kde je uveden seznam orgánů dohledu ze zemí mimo EU, u nichž byla konstatována rovnocennost režimu utajování informací a profesního tajemství (Executive summary, Background and rationale, Assessment of equivalence, Annex).

Pokyny nabývají účinnosti dne 16. srpna 2022 a nahrazují stávající Obecné pokyny k rovnocennosti režimů utajování informací (resp. doporučení EBA/REC/2015/01 ve znění EBA/GL/2020/03). ČNB oznámila v souladu s nařízením o zřízení EBA, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.