Sdělení ČNB o obecných pokynech k prodlení a realizaci zástavy

(EBA/GL/2015/12)

Dne 1. června 2015 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení č. 1093/2010“ – Obecné pokyny k prodlení a realizaci zástavy (EBA/GL/2015/12, pdf, 142 kB, externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito pokyny hodlá řídit od data účinnosti transponující legislativy.

Z čl. 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/17/EU ze dne 4. 2. 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení (the Mortgage Credit Directive, dále jen „MCD“) vyplývá povinnost členských států přijmout opatření podporující věřitele v tom, aby postupovali s přiměřenou shovívavostí, než zahájí řízení za účelem realizace zástavy.

Pokyny poskytují další informace k požadavkům uvedeným v čl. 28 MCD. Obsahují požadavky týkající se pěti oblastí činnosti věřitele, konkrétně stanovení souvisejících zásad a postupů, jednání se spotřebitelem, poskytování informací a pomoci spotřebiteli, postupu řešení směřujícího k pomoci spotřebiteli a dokumentace jednání se spotřebitelem a uchovávání záznamů.

Pokyny se vztahují na příslušné orgány definované v čl. 4 odst. 2 nařízení č. 1093/2010 v rozsahu, v jakém jsou tyto orgány zodpovědné za vynucování dodržování ustanovení směrnice MCD a dále na finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení č. 1093/2010, které jsou věřiteli dle čl. 4 odst. 2 MCD1.

Plné znění obecných pokynů (EBA/GL/2015/12, pdf, 418 kB, externí odkaz, anglicky) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že dohlížené subjekty vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Z těchto pokynů bude ČNB vycházet i při výkonu dohledu u spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení.


1 Jedná se o osoby, které při výkonu své živnosti, podnikání nebo povolání poskytují nebo slibují poskytnout úvěr spadající do oblasti působnosti MCD.