Sdělení ČNB o obecných pokynech k platebním příslibům podle směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů

(EBA/GL/2015/09)

Dne 28. května 2015 vydal Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES - dále jen „nařízení č. 1093/2010“ – Obecné pokyny k platebním příslibům podle směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů (EBA/GL/2015/09, externí odkaz)(dále jen „pokyny“).

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o orgánu EBA musí příslušné orgány a účastníci finančního trhu vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídili. Česká národní banka potvrdila v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1093/2010, že se těmito pokyny hodlá řídit.

Podle směrnice o systémech pojištění vkladů 2014/49/EU („směrnice DGSII“) mohou být součástí disponibilních finančních prostředků1, jež mají být zohledněny za účelem dosažení cílové výše prostředků v systému pojištění vkladů, platební přísliby. Směrnice DGSII zmocňuje EBA v čl. 10 odst. 3 k vydání pokynů ohledně bližšího vymezení přípustných platebních příslibů. Finální znění pokynů (v českém jazyce) EBA uveřejnila 11. září 2015. Celkový podíl platebních příslibů nesmí překročit 30 % výše disponibilních finančních prostředků v systému pojištění vkladů (v ČR je to Garanční systém finančního trhu – GSFT). Současně by systémy pojištění vkladů neměly akceptovat platební přísliby v rozsahu vyšším než 30 % příspěvků placených úvěrovými institucemi (limit platebních příslibů jednotlivých bank pokyny neuvádějí, případné rozdíly by však neměly být diskriminační).

Předpokladem uznání platebních příslibů je plné zajištění kolaterálem, a to za podmínky, že kolaterál je tvořen nízkorizikovými aktivy, není zatížen právy třetích stran a systém pojištění vkladů s ním může volně nakládat. Ujednání o platebním příslibu by mělo podle pokynů obsahovat mj. výši platebního závazku úvěrové instituce, neodvolatelný závazek úvěrové instituce poskytnout na žádost GSFT platbu v hotovosti v rozsahu příslibu, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti GSFT, povinnost úvěrové instituce informovat GSFT v případě ohrožení její schopnosti plnit příslib a ujednání o finančním kolaterálu ve prospěch GSFT k zajištění platebního závazku úvěrové instituce.

Plné znění Obecných pokynů k platebním příslibům podle směrnice 2014/49/EU o systémech pojištění vkladů (EBA/GL/2015/09, externí odkaz, pouze v angličtině) zahrnuje rovněž prováděcí shrnutí, odůvodnění a doprovodné dokumenty (Executive Summary, Background and rationale, Accompanying documents).

Systémy pojištění vkladů, orgány pro řešení krizí a orgány dohledu by měly implementovat pokyny do svých postupů do 31. 12. 2015. Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


1 Zahrnují podle čl. 2 (12) směrnice DGSII hotovost, vklady a nízkoriziková aktiva, jež lze v krátkém čase (do 7 pracovních dní) zlikvidnit, a platební přísliby do výše 30 % disponibilních finančních prostředků.