Sdělení ČNB o obecných pokynech k některým aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně přiměřenosti a režimu execution only

(ESMA35-43-3006)

Dne 12. dubna 2022 vydal Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) na základě zmocnění uvedeného v čl. 16 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu[1] obecné pokyny k některým aspektům požadavků směrnice MiFID II ohledně přiměřenosti a režimu execution only (externí odkaz) (dále jen „pokyny“).

Pokyny jsou určeny příslušným orgánům ve smyslu definice uvedené v čl. 4 bodě 3 podbodě i) nařízení (EU) č. 1095/2010 a podnikům, kterými se rozumí investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice MiFID II[2], úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 směrnice MIFID II při poskytování služeb bez poradenství, a dále správci nesamosprávných alternativních investičních fondů ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice o správcích alternativních investičních fondů[3] při poskytování vedlejších služeb ve smyslu čl. 6 odst. 4 písm. b) bodu iii) směrnice o správcích alternativních investičních fondů.

Účelem pokynů je objasnit použití některých aspektů týkajících se požadavků směrnice MiFID II ohledně přiměřenosti a režimu execution only s cílem zajistit společné, jednotné a důsledné uplatňování čl. 25 odst. 3 směrnice MiFID II a článků 55 a 56 nařízení v přenesené pravomoci doplňujícího směrnici MiFID II[4], jakož i čl. 25 odst. 4 směrnice MiFID II a článku 57 nařízení v přenesené pravomoci doplňujícího směrnici MiFID II. Pokyny se rovněž uplatňují ve vztahu k organizačním požadavkům čl. 16 odst. 2 a 5 až 7 směrnice MiFID II a článků 21, 72 a 76 nařízení v přenesené pravomoci, jakož i k čl. 24 odst. 1, 4 a 5 a čl. 25 odst. 1, 5 a 6 směrnice MiFID II, pokud se týkají posuzování přiměřenosti.

Pokyny sestávají ze 13 obecných pokynů k požadavku směrnice MiFID II ohledně přiměřenosti a režimu execution only, které jsou rozděleny do čtyř skupin, a to:

  • Informace pro zákazníky o účelu posouzení přiměřenosti a režimu execution only
  • Je třeba znát svého zákazníka a produkt
  • Nalézání přiměřených produktů pro zákazníky
  • Jiné související nástroje

Podle čl. 16 odst. 3 nařízení o zřízení evropských orgánů dohledu musí subjekty, kterým jsou pokyny určeny, vynaložit veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily.

Pokyny se použijí od 13. října 2022. ČNB oznámila v souladu s nařízeními o zřízení evropských orgánů dohledu, že bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny.


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES.

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU.

[3] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.

[4] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice